Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

1. Załączniki w formie skanów w zakładce Finanse i mienie – Sprawozdanie finansowe 2019 (i kolejne).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono 22.10.2019 r. 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o informację drogą telefoniczną lub mailową. Osobą kontaktową jest Jarosław Trzepióra, adres e-mail: , numer telefonu (34) 317 22 68. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Inspektorem ochrony danych jest Pani Magdalena Wasilewska

adres e-mail: iod-mw@powiatklobucki.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2005-03-01.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-01-27.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

42-100 Kłobuck, ul. 3 Maja 33

tel.: (34) 317 22 68
fax: (34) 317 22 68
E-mail: 
Strona internetowa: http://www.zs2klobuck.edu.pl/index.html

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.zskckdlugosz.klobuck.pl/8/rejestr-zmian-stron.html, spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu

  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki

  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej

  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony

  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu

  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ulicy 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck, nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W powyższej lokalizacji nie ma zainstalowanych wind.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Nie posiadamy tłumacza języka migowego.