Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół
  Nr 2 w Kłobucku z siedzibą przy ul. 3 Maja 33, 42-100 Kłobuck jest: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku.

 2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Magdalena Wasilewska,

adres e-mail: iod-mw@powiatklobucki.pl.

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w związku z realizacją przez podmiot  zadań publicznych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi podmiotu, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku;

 2. realizacji umów zawartych z innymi podmiotami;

 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

 1. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 3. usunięcia swoich danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. przenoszenia swoich danych osobowych,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 6. Pani/Pana dane nie będą profilowane.