Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja szkoły

 nowa podstrona, dodana 2011-03-01

ORGANIZACJA   SZKOŁY

 

W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:     

1. Technikum Nr 2

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

3. Branżowa szkoła I stopnia  Nr 2

4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

Organy nadzoru szkoły: 

 

1. Śląski Kurator Oświaty – w zakresie nadzoru pedagogicznego,

 2. Starosta Kłobucki – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

 
Organy szkoły:
 
1. Dyrektor Szkoły 
 
2. Rada Pedagogiczna 
 
3. Samorząd Uczniowski 
 
4. Rada Rodziców.

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku

 

 1. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Zespołu Szkół Nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa :

1. o Radzie – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku

2. o Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku

3. o Zespole lub szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku

 

II. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 

1.Szkoła jest publiczną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Kłobucki.

2. Szkoła jest jednostką budżetową Powiatu.

3. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

4. W zakresie spraw finansowych i administracyjnych nadzór nad szkołą sprawuje

Starosta Kłobucki.

5. Pracą szkoły kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektora i kierownika szkolenia

praktycznego.

6. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Kłobucku.

7. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu

prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

 

III. CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach

wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia szkoły,

2) organizuje proces kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku

kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,

4) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad

określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

5) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,

6) stwarza warunki sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w szkolnym

programie wychowawczym oraz programie profilaktyki,

7) tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze i wspomaga uczniów

w ich wszechstronnym rozwoju,

8) zapewnia opiekę wychowawczą i warunki bezpieczeństwa oraz ochrony przed

wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

9) udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

10) w miarę możliwości zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn

rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym

również pomoc materialna,

11) wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 

2. Sposób wykonywania zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia,

zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia:

 1. zajęcia dydaktyczne:

a) lekcyjne,

b) pozalekcyjne,

 1. zespoły zadaniowe,

 2. praca indywidualna i w grupach,

 3. uroczystości szkolne,

 4. obyczaje regionalne,

 5. wyjazdy, wycieczki,

 6. konkursy, zawody itp.,

 7. powierzanie uczniom ważnych zadań,

 8. organizowanie spotkań np. ze specjalistami w zakresie różnych problemów.

 

 

IV. ZADANIA REALIZOWANE W SZKOLE NA POSZCZEGÓLNYCH

STANOWISKACH

1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników szkoły w

rozumieniu Kodeksu Pracy.

2.Dyrektor samodzielnie i poprzez swoich pracowników realizuje zadania:

1) w zakresie działalności organizacyjnej:

a) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w planowanych lub podejmowanych działaniach i decyzjach,

b) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

c) współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Zatrudnienia w sprawach kreowania nowych kierunków kształcenia oraz zatrudniania absolwentów szkoły,

d) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,

e) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej i jej członkiem,

f) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

g)zawiesza wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa,

h)dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

i) utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi w sprawach szkoły,

j) wnioskuje do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w sprawach

bieżącej działalności szkoły oraz perspektyw jej rozwoju,

k) skreśla uczniów z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie; skreślenie

następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

l) wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej,

ł) tworzy warunki do rozwijania samorządnej działalności uczniów,

m) informuje wójta, burmistrza właściwego do miejsca zamieszkania absolwenta gimnazjum o jego przyjęciu do szkoły oraz o zmianach w spełnianiu przez niego do 18 roku życia obowiązku nauki,

n) ustala regulamin pracy szkoły,

o) ustala zakresy czynności dla pracowników nie będących nauczycielami,

p) kieruje całokształtem planowania dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej pracy

szkoły,

r) zapewnia warunki bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły, jak również w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły,

s) zapewnia prawidłowy obieg dokumentów oraz właściwe przechowywanie akt i druków ścisłego zarachowania,

t) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami,

u) zapewnia prawidłową kontrolę wewnętrzną,

w) kształtuje właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy,

z) wykonuje inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawnych;

 

2) w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej:

a) sprawuje nadzór pedagogiczny, hospituje i kontroluje pracę nauczycieli zgodnie z

planem hospitacji i harmonogramem kontroli wewnętrznej,

b) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

psychofizycznego,

d) podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów nauczania i

szkolnym zestawie podręczników,

e) w uzasadnionych przypadkach zwalnia ucznia z nauki drugiego języka obcego i

wychowania fizycznego,

f) udziela uczniom zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki;

 

3) w zakresie spraw kadrowych:

a) kieruje całokształtem polityki kadrowej w szkole,

b) zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły zgodnie z przepisami,

c) powierza funkcje kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i

Rady Pedagogicznej,

d) przenosi nauczycieli w stan nieczynny,

e) udziela nauczycielom i innym pracownikom szkoły urlopów,

f) wnioskuje o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników,

g) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom

szkoły,

h) dokonuje oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych,

i) kontroluje pracę pracowników szkoły zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej;

 

4) w zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:

a) organizuje administracyjną, gospodarczą i finansową obsługę szkoły,

b) nadzoruje pracę sekretariatu i pozostałych wewnętrznych komórek organizacyjnych ,

c) organizuje przeglądy techniczne budynku,

d) organizuje i nadzoruje prace związane z inwentaryzacją majątku szkolnego,

e) przestrzega zasad prawidłowego zabezpieczenia mienia szkolnego (wprowadza odpowiedzialność materialną pracowników za powierzone mienie),

f) prowadzi sprawy związane z remontami w szkole (zbieranie ofert, dokumentacja, wybór

firm, nadzór, rozliczenie finansowe),

g) podpisuje dokumenty finansowe szkoły, dokumenty potwierdzające wydatki

rzeczowe i inne związane z działalnością szkoły.

 

3. Wicedyrektor szkoły podlega bezpośrednio Dyrektorowi szkoły i wykonuje zadania:

1) w zakresie planowania i organizacji pracy:

a) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowy plan zajęć lekcyjnych,

b) uczestniczy przy określaniu celów szkoły, planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczo – opiekuńczej oraz przydzielaniu czynności obowiązkowych i dodatkowych nauczycielom,

c) ustala i nadzoruje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli,

d) ustala z nauczycielami szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw

podręczników;

 

2) w zakresie nadzoru pedagogicznego:

a) egzekwuje od nauczycieli realizację przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, hospituje i kontroluje pracę nauczycieli zgodnie z

planem hospitacji i harmonogramem kontroli wewnętrznej,

c) organizuje i kontroluje proces dydaktyczny w szkole,

d) analizuje wyniki nauczania i frekwencję uczniów w szkole oraz podejmuje działania

zmierzające do ich systematycznej poprawy,

e) współpracuje z komisjami przedmiotowymi;

 

3) w zakresie działalności wychowawczej i opiekuńczej:

a) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju

psychofizycznego uczniów,

b) czuwa nad bezpieczeństwem uczniów i pracowników w szkole,

c) współpracuje z pedagogiem szkoły w zakresie rozwiązywania problemów

wychowawczych,

d) organizuje i przeprowadza apele szkolne poświęcone problemom wychowawczym,

e) wspomaga pracę samorządu uczniowskiego;

 

4) w zakresie kontroli:

a) kontroluje pracę pracowników szkoły i czas jej wykonywania,

b) sprawuje nadzór nad biblioteką i czytelnią multimedialną,

c) kontroluje dokumentację pedagogiczną (dzienniki lekcyjne i arkusze ocen)

d) kontroluje czas pracy nauczycieli i prowadzi jego rozliczenie,

e) sprawuje nadzór nad stanem technicznym budynku szkoły i pracami remontowo –

modernizacyjnymi,

f) wykorzystuje wyniki kontroli i sporządza sprawozdania;

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych zlecone przez Dyrektora.

 

4. Kierownik szkolenia praktycznego, bezpośrednio podlegający Dyrektorowi szkoły, wykonuje zadania:

1) w zakresie działalności organizacyjnej:

a) współpracuje z zakładami pracy w zakresie organizacji i przebiegu praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,

b) współpracuje z Cechami Rzemiosł i niezrzeszonymi w nich zakładami pracy m. in. w celu pozyskania nowych miejsc zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów,

c) zapoznaje uczniów z przepisami prawnymi dotyczącymi organizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz egzaminu zawodowego,

d) uczestniczy w konferencjach szkoleniowo – metodycznych,

e) załatwia sprawy uczniów dotyczące organizacji i przebiegu zajęć praktycznych,

praktyk zawodowych, kursów zawodowych oraz egzaminów zawodowych,

f) organizuje próbne egzaminy zawodowe,

g) bierze udział w pracach komisji na egzaminie zawodowym,

h) współpracuje z organem prowadzącym w zakresie planowania i realizacji kursów

zawodowych,

i) utrzymuje stały kontakt z ośrodkami kursowymi,

j) egzekwuje od nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły realizację przydzielonych czynności organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych związanych z działalnością statutową szkoły;

 

2) w zakresie kontroli:

a) nadzoruje przebieg kształcenia praktycznego uczniów,

b) kontroluje zakłady pracy, w których uczniowie odbywają zajęcia praktyczne i praktyki

zawodowe wg harmonogramu kontroli,

c) kontroluje uczestnictwo uczniów w kursach zawodowych,

d) kontroluje i analizuje wyniki absolwentów uzyskane na egzaminach zawodowych;

 

3) w zakresie prowadzenia dokumentacji:

a) sporządza rejestr uczniów odbywających zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,

b) sporządza harmonogram kontroli zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

c) prowadzi rejestr odbytych kontroli,

d) opracowuje informacje i sprawozdania dotyczące zajęć praktycznych i praktyk

zawodowych;

 

4) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych zlecone przez Dyrektora.

 

5. Do zadań nauczycieli, bezpośrednio podlegających Dyrektorowi szkoły, należą:

1) w zakresie działalności dydaktycznej:

a) organizowanie prawidłowego procesu dydaktycznego, stosowanie właściwych i

nowoczesnych metod nauczania,

b) wybór i zaprezentowanie Radzie Pedagogicznej programu nauczania i podręcznika,

c) realizacja w toku zajęć dydaktycznych obowiązujących podstaw programowych i

programu nauczania,

d) opracowanie przedmiotowego systemu oceniania, wymagań edukacyjnych i rozkładu

materiału nauczania,

e) zapoznanie uczniów z obowiązującymi programami, wymaganiami edukacyjnymi i

sposobami oceniania,

f) bezstronne, jawne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich

uczniów,

g) przygotowanie uczniów do egzaminów i troska o pozytywny wynik;

 

 

2) w zakresie działalności wychowawczo – opiekuńczej:

a) współpraca z wychowawcą i rodzicami ucznia,

b) poznawanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i

zainteresowań,

c) poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia,

d) organizowanie pomocy (rzeczowej i materialnej) dla potrzebującego ucznia;

e) udzielanie pomocy uczniowi w rozwiązywaniu jego problemów;

 

3) w zakresie doskonalenia zawodowego:

a) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy

merytorycznej przez udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego,

b) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji do nauczania nowego przedmiotu,

c) dzielenie się wiedzą z pozostałymi nauczycielami poprzez aktywne prowadzenie

szkoleń;

 

4) w zakresie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej:

a) systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennika i

arkuszy ocen);

 

5) dodatkowe czynności:

a) dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny powierzony opiece,

b) pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów, olimpiad, zawodów sportowych itp.,

c) wykonywanie dodatkowych czynności zgodnie z ich przydziałem,

d) opieka nad uczniami w organizowanych przez szkołę imprezach, obozach
i wycieczkach itp.

e) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych i innych,

f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i wdrażanie ich uczniom oraz  

nadzór nad przestrzeganiem zasad,

g) czuwanie nad frekwencją uczniów,

h) pełnienie funkcji opiekuna stażu,

i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych zlecone przez

Dyrektora.

 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne tworzą Komisję Przedmiotów

Ogólnokształcących i Komisję Przedmiotów Zawodowych, których celem jest:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji podstaw programowych i programów nauczania, korelowanie treści przedmiotów pokrewnych,

2) wspólne opracowanie szczegółowych wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) współdziałanie w zakresie organizowania pracowni przedmiotowych, uzupełniania ich wyposażenia,

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

5) podejmowanie inicjatyw pedagogicznych i wychowawczych,

6) organizowanie konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.

 

7. Do zadań nauczycieli - bibliotekarzy, bezpośrednio podlegających Dyrektorowi szkoły, należy:

1) gromadzenie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz

posługiwanie się technologią informacyjną,

2) planowanie pracy bibliotecznej,

3) prowadzenie edukacji czytelniczo-informacyjnej uczniów,

4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

5) poradnictwo w wyborach czytelniczych,

6) informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów oraz okresowa jego analiza,

7) zakup, gromadzenie, ewidencja, opracowanie i selekcja zbiorów,

8) tworzenie katalogów,

9) prowadzenie czytelni multimedialnej,

10) współpraca z Dyrektorem szkoły (plany rozwoju biblioteki i czytelni, stan techniczny

biblioteki, wyposażenie),

11) współpraca z głównym księgowym (zakup książek, rozliczenia, inwentaryzacja

zbiorów),

12) współpraca z sekretariatem (informacje o zaległościach w wypożyczaniu książek u pracowników odchodzących ze szkoły i uczniów opuszczających szkołę),

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły wynikających z

przepisów szczegółowych.

 

8. Do zadań pedagoga szkolnego bezpośrednio podlegającego Dyrektorowi szkoły należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności związanej z profilaktyką:

- opracowanie i aktualizowanie Programu Szkolnej Profilaktyki,

- rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów oraz sposobów spędzania wolnego

czasu,

- udzielanie pomocy i porad uczniom oraz ich rodzicom,

- realizacja krajowych programów profilaktycznych przy współudziale organizatora i

instytucji wspomagających,

- szczególna troska o uczniów sprawiających trudności wychowawcze, wskazywanie im prawidłowego sposobu zachowania,

2) sprawowanie indywidualnej opieki pedagogiczno - psychologicznej nad uczniami

wymagającymi takiej formy pomocy,

3) organizowanie opieki oraz pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej,

4) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i stawianie odpowiednich wniosków,

5) bieżąca współpraca z organami szkoły, wychowawcami klas i nauczycielami, rodzicami, poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz innymi instytucjami zainteresowanymi problemami wychowania i opieki nad młodzieżą,

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Szkolnej Profilaktyki,

7) wspieranie wychowawców klas, zespołów wychowawczych i rodziców w działaniach związanych z rozwiązywaniem problemów wychowawczych,

8) pełnienie funkcji szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa,

9) prowadzenie doradztwa zawodowego.

 

9. Kompetencje pedagoga - koordynatora ds. bezpieczeństwa:

1) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczycielom,

uczniom i rodzicom,

2) prowadzenie warsztatów integracyjnych, terapeutycznych, antystresowych i innych wg potrzeb,

3) realizacja Programu Wychowawczego i Programu Szkolnej Profilaktyki,

4) organizowanie konkursów, imprez i uroczystości szkolnych,

5) udzielanie poradnictwa zawodowego,

6) monitorowanie stanu bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole,

7) podejmowanie skutecznych działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole,

8) reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy,

9) utrzymywanie kontaktu z instytucjami i organizacjami czuwającymi nad

bezpieczeństwem osób,

10) współpraca z dyrekcją, wychowawcami i innymi pracownikami szkoły w zakresie

zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,

11) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych i sytuacji kryzysowych,

12) prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego.

 

10. Do zadań głównego księgowego, bezpośrednio podlegającego Dyrektorowi szkoły, należy:

1) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji gospodarczych i finansowych,

3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z

planem finansowym,

4) księgowanie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

5) koordynowanie i nadzorowanie pracy księgowości,

6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki pochodzącymi z budżetu,

7) sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu,

8) przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej,

9) sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz rozliczanie inwentaryzacji,

10) współpraca z wicedyrektorem (rozliczenie nadgodzin nauczycieli),

11) współpraca z dyrektorem (współopracowanie projektu budżetu, realizacja budżetu, naliczenie czynszu, sporządzanie umów, książki inwentarzowe i inne),

12) współpraca z sekretariatem (współopracowanie projektu budżetu, sprawy związane z prowadzeniem kasy szkolnej i rozliczeń),

13) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w formie przelewów,

14) prowadzenie rozliczeń z ZUS-em i Urzędami Skarbowymi,

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.

 

11. Do zadań starszego księgowego, bezpośrednio podlegającego głównemu księgowemu, należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki,

 2. sporządzanie list płac i przelewów na ROR pracowników,

 3. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników szkoły i ich roczne podliczanie,

 4. sporządzanie i wysyłanie dokumentów ubezpieczeniowych ZUS – Płatnik,

 5. prowadzenie rzetelnie i kompleksowo dokumentacji dotyczącej operacji gospodarczych i finansowych Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych,

 6. sporządzanie na podstawie informacji z kadr miesięcznej deklaracji o wpłatach na PEFRON, miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych do dnia 20 –tego każdego miesiąca oraz deklaracji rozliczenia rocznego i wysyłanie ich drogą elektroniczną,

 7. prowadzenie „kasy” w wyjątkowej sytuacji tj. zastępstwa podczas nieobecności referenta prowadzącego tę kasę,

 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego oraz Dyrektora szkoły.

 

12. Do zadań sekretarza szkoły, bezpośrednio podlegającego Dyrektorowi szkoły, należy:

 1. prowadzenie spraw kancelaryjnych:

 1. przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,

 2. prowadzenie i przechowywanie akt merytorycznie odpowiadających wykonywanym zadaniom wg „Jednolitego rzeczowego wykazu akt w ZS Nr 2 w Kłobucku”

 3. doręczanie korespondencji komórkom funkcjonującym w szkole oraz nadzór nad prawidłowym załatwianiem spraw,

 4. wysyłanie korespondencji oraz właściwe przechowywanie otrzymanej korespondencji,

 5. prowadzenie korespondencji poufnej,

 6. sporządzanie pism korespondencyjnych i sprawozdań,

 7. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji;

2) prowadzenie spraw kadrowych:

     a) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji występującej w fazie przyjmowania

osoby do pracy, w czasie trwania stosunku pracy oraz jego rozwiązania,

b) prowadzenie teczek akt osobowych,

c) wyrabianie legitymacji i wystawianie zaświadczeń pracownikom szkoły oraz prowadzenie ich rejestru,

d) prowadzenie rejestru czasu pracy i absencji pracowników szkoły,

e) wystawianie delegacji służbowych,

f) sporządzanie sprawozdań,

g) prowadzenie innych spraw kadrowych wynikających ze szczegółowych przepisów;

 

3) wykonywanie czynności sekretarskich:

   a) wykonywanie prac administracyjno – biurowych i techniczno – usługowych,

   b) przyjmowanie interesantów i załatwianie spraw tych interesantów, którzy nie muszą

        być przyjęci przez Dyrektora,

   c) przyjmowanie i łączenie telefonów

   d) prowadzenie kontroli terminów np. narad, posiedzeń, spotkań Dyrektora,

   e) odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej,

f) korzystanie z dostępu do łącza internetowego oraz do najczęściej wykorzystywanych programów komputerowych i plików;

 

4) wykonywanie innych czynności nie wymienionych w przydziale a zleconych przez  Dyrektora szkoły i jego zastępcę.

 

13. Do zadań samodzielnego referenta ds. uczniowskich i gospodarczych, bezpośrednio podlegającego Dyrektorowi szkoły, należy:

1) prowadzenie spraw uczniowskich:

a) obsługa rekrutacji uczniów do szkoły – przyjmowanie dokumentów,

b) prowadzenie teczek z dokumentami uczniowskimi,

c) prowadzenie ewidencji uczniów,

d) wyrabianie legitymacji uczniowskich, indeksów,

e) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń szkolnych,

f) sporządzanie duplikatów świadectw,

g) przechowywanie arkuszy ocen,

h) sporządzanie sprawozdań dotyczących uczniów, wypadków itp.,

i) prowadzenie korespondencji szkoły w sprawach uczniów,

j) sporządzanie dokumentacji egzaminu maturalnego i zawodowego oraz innych materiałów związanych z tymi egzaminami,

k) prowadzenie rejestru wypadków uczniów,

l) obsługa elektroniczna Systemu Informacji Oświatowej oraz innych użytkowych programów związanych z funkcjonowaniem szkoły;

   2) prowadzenie gospodarki inwentarzowo - materiałowej:

 1. realizacja zakupów wyposażenia szkoły w druki i materiały biurowe, urządzenia techniczne itp.

 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 3. organizacja inwentaryzacji szkoły,

 4. sporządzanie oświadczeń o odpowiedzialności materialnej pracowników szkoły,

 5. sporządzanie sprawozdań dotyczących mienia szkolnego;

 

3) prowadzenie kasy szkoły:

      a) dokonywanie wypłat delegacji i innych należności wynikających z przepisów prawa,

b) wypłacanie osobom uprawnionym świadczeń z ZFŚS,

c) wypłacanie uczniom stypendiów, zasiłków losowych, zapomóg itp.

d) prowadzenie zaliczki stałej na pokrywanie bieżących wydatków szkolnych, wypłatę

rachunków;

 

4) wykonywanie innych czynności nie wymienionych w przydziale, a zleconych przez

bezpośredniego przełożonego.

 

14. Do zadań służby bhp pełnionej przez inspektora ds. BHP, podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi szkoły należy:

1) sporządzanie bieżących i okresowych analiz stanu BHP uwzględniających obowiązujące normy,

2) kontrola stanu BHP, identyfikacja czynników szkodliwych, ocena ryzyka i zagrożeń występujących w szkole,

3) kompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, uczestniczenie w pracach zespołu powypadkowego,

4) występowanie z wnioskami o przeszkolenie określonych pracowników, analizowanie zagrożeń pożarowych,

5) występowanie do Dyrektora z wnioskami i zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń.

 

15. Do zadań pracownika obsługi - palacza c.o. i robotnika do prac ciężkich bezpośrednio podlegającego wicedyrektorowi szkoły, należy:

1) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach kotłowni, na placu szkolnym oraz wzdłuż posesji szkolnej przy ulicy Okólnej (również odśnieżanie)

2) magazynowanie opału i oszczędne nim gospodarowanie,

3) obsługa kotła i powierzonego sprzętu z uwzględnieniem przepisów bhp,

4) konserwowanie powierzonych urządzeń i sprzętu,

5) wykonywanie czynności związanych z naprawami sprzętu szkolnego, urządzeń szkolnych i ich konserwacja,

6) współpraca z sekretarzem szkoły (harmonogram pracy, sprawy bhp, kadrowe),

7) współpraca z głównym księgowym (zakup opału),

8) wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Dyrektora szkoły, wicedyrektora i głównego księgowego.

 

16. Do zadań woźnej – bezpośrednio podlegającej Dyrektorowi szkoły należy:

1) sprawowanie nadzoru nad osobami wchodzącymi do szkoły oraz uczniami przebywającymi na korytarzach szkoły,

2) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach szkoły, na placu szkolnym oraz wzdłuż posesji szkolnej przy ulicy 3 Maja (również odśnieżanie)

3) zakup środków czystości i oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości,

4) współpraca z sekretarzem szkoły (harmonogram pracy, sprawy bhp, kadrowe, przesyłanie korespondencji),

5) współpraca z głównym księgowym (zakup środków czystości),

6) współpraca ze starszym referentem ds. uczniów ( bieżące informacje szkolne),

7) wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Dyrektora szkoły, wicedyrektora i głównego księgowego.

 

17. Do zadań pracownika obsługi zatrudnionego na stanowisku sprzątaczki, bezpośrednio podlegającego Dyrektorowi szkoły, należy:

1) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach na powierzonym odcinku pracy,

2) oszczędne gospodarowanie przydzielonymi środkami czystości,

3) współpraca z sekretarzem szkoły (harmonogram pracy, sprawy bhp, kadrowe),

4) współpraca ze starszym referentem ds. uczniów (bieżące informacje szkolne),

5) wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Dyrektora szkoły, wicedyrektora i głównego księgowego.

 

18. Do zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy, bezpośrednio podlegającego Dyrektorowi szkoły, należy:

1) realizacja zajęć świetlicowych,

2) współpraca z wychowawcami i rodzicami uczniów,

3) poznawanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i

zainteresowań,

4) poznawanie warunków życia ucznia i jego stanu zdrowia,

5) organizowanie pomocy (rzeczowej i materialnej) dla potrzebującego ucznia,

6) udzielanie uczniowi pomocy w rozwiązywaniu jego problemów,

7) doskonalenie swoich umiejętności pedagogicznych i podnoszenie wiedzy

merytorycznej poprzez udział w dostępnych formach doskonalenia zawodowego,

8) dzielenie się swoją wiedzą z pozostałymi nauczycielami poprzez aktywne prowadzenie szkoleń,

9) systematyczne i sumienne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej (dziennika)

10) prowadzenie strony internetowej szkoły oraz umieszczanie informacji o szkole na

profilach społecznościowych,

11) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

12) dbanie o wystrój świetlicy i sprzęt szkolny,

13) wykonywanie innych czynności zgodnie z ich przydziałem.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony na każdy rok szkolny przez organ prowadzący szkołę.

2. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor szkoły.

3. Regulamin organizacyjny szkoły wchodzi w życie z dniem po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku” wdrożono na podstawie Zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku z dnia 18 kwietnia 2012 r.

 

 

tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych zarządzeniem Nr 38/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Kłobucku z dnia 25 listopada 2013 r.

 

  

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)