Przejdź do treści strony
Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 

STATUT

 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku


 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY WPROWADZAJĄCE


 

§ 1.

 1. Nazwa szkoły:

           Zespół Szkół Nr 2

            im. ks. Jana Długosza

           Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

42 – 100 Kłobuck, ul. 3 Maja 33

 1. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy o następującym brzmieniu: „Zespół Szkół Nr 2 im. ks. J. Długosza Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych”

 2. Siedzibą szkoły jest miasto Kłobuck ul. 3 Maja 33.

 

§ 2.

 

 1. Typ szkoły: czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.

 3. Nauczanie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia może być organizowane od klasy drugiej.

 4. Szkoła kształci w formie stacjonarnej i zaocznej. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 semestrów, jeżeli słuchacz przyjęty jest do klasy pierwszej. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 6 semestrów, jeżeli słuchacz przyjęty jest do klasy drugiej.

 5. Szkoła prowadzi oddziały dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 6. Szkoła kształci zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych w czteroletnim okresie nauczania.

 7. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

§ 3.

 

 1. Szkoła jest publiczną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Kłobucki.

 2. Szkoła jest jednostką budżetową Powiatu.

 3. Siedzibą Powiatu Kłobuckiego jest miasto Kłobuck ul. Rynek im. Jana Pawła II 13.

 

§ 4.

 

Organami nadzoru Szkoły są:

1. Śląski Kurator Oświaty – w zakresie nadzoru pedagogicznego,

2. Starosta Kłobucki – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

§ 5.

 

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. szkole – należy przez to rozumieć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kłobucku;

 2. zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku;

 3. słuchaczu – należy przez to rozumieć absolwenta 8-letniej szkoły podstawowej, absolwenta gimnazjum, absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej i absolwenta branżowej szkoły I stopnia;

 4. nauczycielu – należy przez to rozumieć także opiekuna i innego pracownika pedagogicznego Zespołu;

 5. dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku;

 6. kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w § 4 pkt.1;

 7. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 

§ 6.

 

  1. Szkołą kieruje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku, zwany dalej „Dyrektorem” przy pomocy wicedyrektora.

 1. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący.

 2. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

 3. W szkole wyodrębnia się następujące stanowiska:

  1. nauczycieli przedmiotów;

  2. pedagoga szkolnego;

  3. bibliotekarza szkolnego;

  4. pracowników administracyjnych;

  5. pracowników obsługi.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADNIA SZKOŁY

 

§ 7.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

  1. doskonali traktowanie uporządkowanej, systematycznej wiedzy jako podstawy kształtowania umiejętności;

  2. doskonali umiejętności myślowo-językowe takie jak: czytanie ze zrozumieniem, pisanie twórcze, formułowanie pytań i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;

  3. rozwija osobiste zainteresowania słuchacza i umiejętność integrowania wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin;

  4. doskonali zdobywanie umiejętności formułowania samodzielnych i przemyślanych sądów, uzasadniania własnych i cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;

  5. łączy zdolność krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami wyobrażeniowo-twórczymi;

  6. rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;

  7. rozwija narzędzia myślowe umożliwiające słuchaczom obcowanie z kulturą i jej rozumienie;

  8. rozwija u słuchaczy szacunek dla wiedzy, wyrabia pasje poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości;

  9. rozwija kompetencje językowe i kompetencje komunikacyjne;

  10. przygotowuje słuchaczy do życia w społeczeństwie informacyjnym;

  11. rozwija u słuchaczy postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia
   środowiska sprzyjającego zdrowiu;

  12. wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej, przywiązania do historii i tradycji narodowych;

  13. przygotowuje i zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;

  14. stwarza słuchaczom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki;

  15. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;

  16. organizuje proces kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  17. zapewnia opiekę nad słuchaczami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, i pozalekcyjnych;

  18. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uzupełnienie braków niezbędnych do uzyskania promocji semestralnej, świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

§ 8.

 

1.Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez:

 1. realizację celów, zadań i treści zawartych w szkolnym zestawie programów nauczania;

  1. opracowanie szkolnych planów pracy oraz systematyczne i konsekwentne ich realizowanie;

  2. stwarzanie możliwości dokształcania się i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  3. współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami;

  4. otoczenie słuchaczy opieką w czasie pobytu w szkole i podczas zajęć pozaszkolnych:

   1. bezpośrednią opiekę w czasie trwania zajęć szkolnych sprawuje uczący nauczyciel, a w czasie przerw pomiędzy zajęciami nauczyciel pełniący dyżur zgodnie z opracowanym grafikiem dyżurów;

   2. podczas zajęć organizowanych przez szkołę a odbywających się poza jej terenem opiekę nad słuchaczami pełnią oddelegowani nauczyciele;

   3. dyrektor szkoły powierza każdą klasę opiece jednemu z nauczycieli uczących w szkole, zwanemu „opiekunem”, który funkcję tę pełni przez cały okres kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności;

  5. objęcie budynku oraz terenu szkoły monitoringiem wizyjnym;

  6. umożliwienie słuchaczom uczestniczenia w różnego typu imprezach organizowanych przez szkołę m.in. takich jak:

   1. akademie i uroczystości szkolne;

   1. wycieczki do kina, teatru, opery;

   2. wycieczki turystyczno – krajoznawcze;

   3. wycieczki dydaktyczne;

   4. spotkania z ciekawymi ludźmi.

  1. uczenie słuchaczy samorządności i aktywnego udziału w życiu szkolnym;

  2. kultywowanie tradycji szkoły i regionu,

  3. promowanie uczniów zdolnych.

 

§ 9.

 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI

NA RZECZ RODZINY I MŁODZIEŻY

 

 1. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w zakresie udzielania słuchaczom, ich rodzicom lub opiekunom prawnym (w przypadku słuchaczy niepełnoletnich) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Współpraca ta ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju słuchacza, dostosowanie warunków i form kształcenia do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, a także pomoc w wyborze właściwego kierunku kształcenia i zawodu.

 3. Poradnia realizuje te zadania poprzez diagnozowanie, opiniowanie, orzecznictwo, prowadzenie konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 4. Nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z słuchaczem o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie.

 5. Poradnie zapewniają wsparcie merytoryczne dla Dyrektora, pedagoga szkolnego i nauczycieli, udzielających słuchaczom i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 6. Szkoła współpracuje również z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i młodzieży, a w szczególności z:

6.1. lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej - w celu rozpoznania środowiska wychowawczego słuchaczy i udzielenia im pomocy adekwatnej do potrzeb;

6.3. Policją - w celu zapewnienia bezpieczeństwa słuchaczom w szkole i poza nią oraz zapobiegania demoralizacji i przestępczości wśród młodzieży;

6.4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – w celu zapewnienia właściwych warunków do życia i nauki słuchaczom wychowującym się w różnych formach pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej) oraz w celu wsparcia słuchaczy niepełnosprawnych;

6.5. placówkami doskonalenia nauczycieli – w celu podnoszenia kompetencji nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych w szkole.

 

§ 10.

 

ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ

 

1. Szkoła realizuje działalność innowacyjną w ramach działań własnych oraz we współpracy z innymi podmiotami.

2. Każda działalność innowacyjna powinna uwzględniać innowacyjne działania programowe, organizacyjne lub metodyczne.

3. O podjęciu współdziałania Szkoły z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej decyduje Dyrektor Szkoły. Dyrektor Szkoły może upoważnić innego pracownika Szkoły do wykonywania działań w zakresie organizacji i realizacji działalności innowacyjnej wykonywanej we współpracy z innymi podmiotami.

4. Zakres współpracy z innym podmiotem wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb Szkoły i może dotyczyć działań o charakterze doraźnym lub ciągłym.

5. Działalność innowacyjna podejmowana we współpracy z innymi podmiotami może być realizowana w Szkole lub poza Szkołą.

6. Plan przedsięwzięcia innowacyjnego, w tym podejmowanego z innymi podmiotami, powinien zawierać:

6.1. określenie problematyki innowacji;

6.2. proponowany termin realizacji;

6.3. formę i metody realizacji;

6.4. cele innowacji;

6.5. ewaluację.

7. Nauczyciele realizujący przedsięwzięcie innowacyjne składają sprawozdanie na ostatnim posiedzeniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym.

 

ROZDZIAŁ III

 

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 11.

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Samorząd Słuchaczy.

 

§ 12.

 

 1. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły, a w szczególności:

  1. planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczno-wychowawczą, administracyjno – gospodarczą i finansową;

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny;

  3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, organizuje zebrania i je prowadzi;

  4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji;

  5. sprawuje opiekę nad słuchaczami;

  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność
   za ich prawidłowe wykorzystanie;

  7. zapewnia warunki do realizacji statutowych celów i zadań Szkoły oraz właściwą dyscyplinę pracy;

  8. podejmuje decyzję o skreśleniu osób z listy słuchaczy, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu klasowego Słuchaczy;

  9. podejmuje decyzje o indywidualnym programie lub toku nauki;

  10. wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa;

  11. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
   z działalności szkoły;

  12. podejmuje decyzje w sprawie obsady stanowiska opiekuna klasy;

  13. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

  14. wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności obowiązujących przepisów;

  15. dopuszcza do użytku w danej szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, który musi spełniać warunki określone odrębnymi przepisami;

  16. reprezentuje szkołę na zewnątrz;

  17. zwalnia słuchacza z realizacji zajęć informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 1. Dyrektor szkoły jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 2. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

  3. występowania z wnioskami – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

  4. zapewnia pomoc nauczycielom w realizowaniu ich zadań;

  5. udziela nauczycielom i innym pracownikom urlopów, w tym nauczycielom urlopów zdrowotnych.

 1. Dyrektor Szkoły dokonuje oceny nauczycieli, organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Pedagogicznej.

 2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z Radą Pedagogiczną
  i samorządami klasowymi Słuchaczy.

 3. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących.

 4. Do kompetencji dyrektora w sprawach pedagogicznych należą w szczególności:

  1. opracowanie rocznych planów pracy dydaktycznej szkoły i kierowanie ich realizacją;

  2. kontrola rozkładów materiału nauczania i stopnia realizacji podstaw programowych;

  3. obserwowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych oraz ich omówienie, wydanie zaleceń;

  4. nadzorowanie dokumentacji pedagogicznej: dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacji egzaminów;

  5. dopuszczenie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania i zestawu podręczników;

  6. organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

  7. nadzorowanie pracy komisji ogólnokształcących, biblioteki;

  8. analiza i ocena wyników nauczania i wyników egzaminu maturalnego.

 1. Do kompetencji dyrektora w sprawach bibliotecznych należą w szczególności:

  1. sprawowanie nadzoru nad biblioteką szkolną – Szkolnym Centrum Informacji;

  2. zapewnienie pomieszczenia i wyposażenia warunkującego prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

  3. zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki – umożliwiających prowadzenie planowego, racjonalnego, systematycznego zakupu książek, materiałów bibliotecznych i koniecznego sprzętu;

  4. zarządzenie przeprowadzenia scontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiadanie za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracowników;

  5. zatwierdzanie regulaminu biblioteki.

 

§ 13.

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie zadań dotyczących kształcenia i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w szkole.

 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub w części posiedzenia mogą brać udział z głosem doradczym, osoby zapraszane przez Przewodniczącego Rady za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym:

3.1. przedstawiciele organu prowadzącego;

3.2. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

  1. przedstawiciele samorządów klasowych słuchaczy;

  2. przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:

  1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;

  2. w każdym semestrze w związku z przyjęciem wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy;

  3. po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych;

  4. w miarę bieżących potrzeb.

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy:

  1. dyrektora szkoły;

  2. organu prowadzącego szkołę;

  3. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

  4. na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

 2. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest odpowiedzialny za zawiadomienie o terminie i porządku zebrania.

 3. Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

  1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

   1. zatwierdzanie programów i planów pracy szkoły;

   1. uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania słuchaczy,

   2. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły;

   3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych i programowych;

   4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

   5. podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia słuchaczy z listy słuchaczy;

   6. uchwalanie statutu szkoły i uchwalanie w nim zmian;

   7. ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8.2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

8.2.1. organizację pracy szkoły, w tym arkusz organizacyjny szkoły, plan pracy, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

8.2.2. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;

   1. projekt planu finansowego szkoły;

   2. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach czynności dodatkowych;

   3. wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

   4. wnioski dyrektora szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły;

   5. plan finansowy szkoły;

   6. wnioski o przyznanie nagród nauczycielom z okazji DEN oraz odznaczeń resortowych i innych wyróżnień;

   7. wniosek dyrektora o odwołanie wicedyrektora ze stanowiska;

   8. projekt regulaminu biblioteki.

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rad Pedagogicznych, które mogą naruszać dobro słuchaczy, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 5. Zadania rady szkoły wykonuje Rada Pedagogiczna, w tym m. in.:

  1. opracowuje statut szkoły;

  2. uchwala zmiany w statucie szkoły;

  3. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego szkoły, funduszu socjalnego szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły;

  4. może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o zbadanie
   i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego
   w szkole;

  5. opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły;

  6. z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

 1. Szczegółowy zakres działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 2. Samorząd słuchaczy tworzą: przewodniczący, zastępca i sekretarz.

 3. Samorząd wybierany jest przez ogół słuchaczy na początku każdego roku szkolnego w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 4. Samorząd działa w oparciu o regulamin, który musi być zgodny z postanowieniami zawartymi w Statucie szkoły.

 5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy, takich jak :

  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
   wymaganiami;

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce;

  3. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna klasy;

  7. samorząd, w celu wspierania działalności statutowej, może gromadzić fundusze
   z dobrowolnych składek i innych źródeł, zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin samorządu szkoły.

 1. Samorząd wykazuje stałą troskę o godne zachowanie się słuchaczy, dobre wyniki w nauce, właściwą frekwencję na zajęciach oraz kulturalne stosunki koleżeńskie.

 

§ 14.

 

 1. Ustala się następujące zasady współdziałania organów szkoły:

  1. każdy organ szkoły planuje swoją działalność na dany rok szkolny, działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września, dokumenty przekazywane są dyrektorowi szkoły. Prawo wglądu do dokumentów mają wszystkie organy szkoły;

  2. każdy organ szkoły po analizie planów działania pozostałych organów ma prawo włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, wystawiając swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając praw organu uprawnionego;

  3. organy szkoły mogą zapraszać na swoje plenarne lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub decyzjach.

 1. Organy ustalają między sobą formy i sposoby rozstrzygania sporów.

 2. Spory między organami powinny być w miarę możliwości rozstrzygane w drodze mediacji.

 3. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie szkoły.

 4. W zakresie rozstrzygania spraw spornych, organ podejmujący wniosek lub uchwałę powinien zasięgnąć opinii innych organów kompetentnych w tej sprawie.

 5. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły Dyrektor jest zobowiązany do:

  1. zbadania przyczyny konfliktu;

  2. wydania w ciągu 14 dni decyzji w sprawie rozstrzygnięcia konfliktu i powiadomienia o niej stron konfliktu.

 1. Od decyzji Dyrektora strony mogą wnieść odwołanie do organu prowadzącego lub nadzorującego w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

 2. Decyzja podjęta przez organ prowadzący lub nadzorujący jest ostateczna.

 3. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 4. Kwestie sporne między słuchaczami danej klasy, różnych klas – rozstrzygają opiekunowie klas, pedagog, samorządy klasowe.

 5. Kwestie sporne między nauczycielami a słuchaczami rozstrzygają: pedagog lub opiekun klasy z udziałem zainteresowanego nauczyciela, samorządu klasowego.

 6. Kwestie sporne między słuchaczami a opiekunem klasy rozstrzyga dyrektor oraz pedagog z udziałem zainteresowanego opiekuna, samorządu klasowego.

 7. Kwestie sporne między nauczycielami rozstrzyga dyrektor. W przypadku braku rozstrzygnięcia przez dyrektora, nauczyciele mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

 8. Wszystkie sprawy sporne na terenie szkoły rozwiązywane są na zasadzie wzajemnego zrozumienia i poszanowania stron.

 

§ 15.

 

1. Formy porozumiewania się Dyrektora z Radą Pedagogiczną:

  1. posiedzenia Rady Pedagogicznej;

  2. książka zarządzeń;

  3. ustne komunikaty;

  4. pisemne zarządzenia i komunikaty wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;

  5. ogłoszenia podawane na zebraniach Rady Pedagogicznej.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 16.

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry – semestr zimowy trwa od 1 września do 31 stycznia, a letni od 1 lutego do 31 sierpnia.

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia roku poprzedzającego, na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

 4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności nauczycieli szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, godziny przydzielone nauczycielom w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 17.

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym na drugiej zmianie.

 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 3. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne.

 4. Niektóre zajęcia odbywają się poza systemem lekcyjnym np. zajęcia fakultatywne i inne zajęcia pozalekcyjne.

 

§ 18.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z słuchaczy, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność stworzenia specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, dojdzie do podziału oddziałów na grupy. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa uwzględnia się ustalenia wynikające z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

 

§ 19.

 

 1. Każdy oddział powierza się szczegółowej opiece nauczycieli uczących w tym oddziale. W szkole zadania wychowawcy klasy wykonuje opiekun.

 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia właściwej pracy i jej skuteczności, opiekun prowadzi słuchaczy powierzonych jego opiece przez cały okres nauczania.

 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska opiekuna podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 4. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może dokonać zmiany na stanowisku opiekuna:

  1. z urzędu;

  2. na pisemny wniosek dotychczasowego opiekuna.

 1. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla dyrektora wiążące. O podjętej decyzji dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 7 dni.

 

§ 20.

 

 1. Nauczycieli i słuchaczy korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

  1. każdy nauczyciel i słuchacz jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego za pomocą loginu (adres e-mail) oraz hasła, które umożliwia im korzystania z zasobów szkolnych;

  2. każdy użytkownik dziennika elektronicznego jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu;

  3. każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

  4. każdy słuchacz jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

  5. każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

 

§ 21.

 

 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a przedstawicielem szkoły wyższej.

 2. Dyrektor Szkoły przydziela praktykantowi nauczyciela, który dba o prawidłowy przebieg praktyk.

 

§ 22.

 

 1. Szkoła wydaje słuchaczom indeksy.

 2. Słuchacze, którzy ukończyli szkołę, otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

 

§ 23.

 

 1. Szkoła prowadzona jest w formie stacjonarnej i zaocznej.

 2. Zajęcia ze słuchaczami szkoły stacjonarnej we wszystkich semestrach odbywają się trzy razy w tygodniu, a szkoły zaocznej w formie konsultacji zbiorowych odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.

 3. Tygodniowy i semestralny wymiar godzin nauczania jest zgodny z obowiązującym planem nauczania dla dorosłych.

 

§ 24.

 

 1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

  1. pomieszczeń do nauki przedmiotów teoretycznych z pomocami i wyposażeniem;

  2. sal komputerowych;

  3. biblioteki;

  4. gabinetu pielęgniarki;

  5. pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;

  6. szatni i toalet.

 

§ 25.


SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU
 

 1. W szkole realizowane są działania w zakresie wolontariatu.

 2. Wolontariat szkolny zakłada bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkolnej – nauczycieli i słuchaczy - na rzecz potrzebujących, jest elementem kształtowania u słuchaczy postaw prospołecznych.

 3. Szkolne Koło Wolontariatu działa w ramach zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania słuchaczy, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności społecznej.

 4. Inicjatorami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele pełniący rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

 5. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być chętni słuchacze i nauczyciele szkoły.

 6. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o regulamin, który określa sposób jego funkcjonowania, cele, obszary działania, prawa i obowiązki wolontariuszy.

 7. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego są jednocześnie koordynatorami działań związanych z wolontariatem

 8. Szczegóły działania koła zawiera Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

§ 26.

 

MONITORING WIZYJNY

 

 1. System monitoringu wizyjnego umożliwia rejestrację zdarzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku - na terenie przyległym do budynku - wejścia głównego, parkingu, siłowni zewnętrznej i szkolnego boiska zewnętrznego.

 2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.

 3. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu pomocy medycznej.

 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisaniu na nośnik danych w urządzeniu rejestrującym podlega tylko obraz z kamer systemu (bez dźwięku).

 5. Zapis z monitoringu przetwarza się na nośniku danych w urządzeniu rejestrującym do czasu nadpisania danych, jednak nie dłużej niż do 14 dni. Zapisu z monitoringu nie archiwizuje się.

 6. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia.

 7. O udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny wniosek instytucji.

 

§ 27.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA – SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI

 

 1. Biblioteka szkolna – Szkolne Centrum Informacji jest interdyscyplinarną pracownią szkolną,

służącą do:

  1. udostępniania książek i innych materiałów dydaktycznych oraz udzielania o nich informacji;

  2. wspomagania realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły;

  3. wspierania działalności opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej szkoły;

  4. rozbudzania i rozwijania indywidualnych potrzeb i zainteresowań słuchaczy oraz wyrabiania i pogłębiania u słuchaczy nawyku czytania, kultury czytelniczej i uczenia się;

  5. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

  6. wspomagania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  7. wzbogacania wiedzy pedagogicznej rodziców/ opiekunów prawnych;

  8. prowadzenia kroniki szkoły;

  9. wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora.

 1. Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.

 2. Ze zbiorów, sprzętu komputerowego, kserokopiarki i pozostałych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu biblioteki oraz jej pomieszczenia mogą korzystać: słuchacze szkoły dla dorosłych, nauczyciele i inni pracownicy szkoły określani mianem czytelnika i użytkownika.

 3. Szczegółowe zasady udostępniania książek i innych źródeł informacji (materiałów audiowizualnych):

  1. Czytelnik wypożycza książki i inne źródła informacji wyłącznie na swoje nazwisko;

  2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na następujące okresy:

- lektury szkolne - na 2 tygodnie,

- pozostałe książki – na 1 miesiąc,

- materiały audiowizualne - na 7 dni;

  1. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu;

  2. Jeżeli czytelnik nie przeczytał wypożyczonej książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, czytelnik może wystąpić jeden raz o przedłużenie terminu zwrotu;

  3. Czytelnik ma prawo zarezerwowania potrzebnej książki i innego źródła informacji;

  4. Nauczyciele mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych do pracowni przedmiotowych. Pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów ponosi nauczyciel;

  5. Czytelnicy zobowiązani są dbać o wypożyczone książki i materiały audiowizualne;

  6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do czasu zwrócenia zaległych pozycji książkowych;

  7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza;

  8. Wszystkie wypożyczone książki i materiały należy zwrócić do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym;

  9. Czytelnik, po rozliczeniu się z udostępnionych mu przez bibliotekę w czasie trwania roku szkolnego książek i materiałów audiowizualnych, może wypożyczyć na okres ferii letnich maksymalnie 4 książki. Zasada ta nie dotyczy słuchaczy, którzy w danym roku szkolnym zostaną absolwentami szkoły;

  10. Czytelnicy opuszczający szkołę (słuchacze, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są co najmniej na dwa dni przed terminem opuszczenia szkoły, w tym również rozwiązania umowy o pracę do zwrotu książek i materiałów audiowizualnych wypożyczonych z biblioteki i uzyskania od bibliotekarza zaświadczenia potwierdzającego zwrot oraz przedstawienia go w sekretariacie szkoły.

 1. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele – bibliotekarze tworzą warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

  1. zapewnia się możliwość podejścia czytelnika do regałów i swobodnego poruszania w pomieszczeniu biblioteki;

  2. z pomocą nauczyciela – bibliotekarza można skorzystać z urządzenia kserokopiarki i innych urządzeń będących na wyposażeniu biblioteki wyłącznie do celów szkolnych i na własny użytek;

  3. użytkownik może korzystać z czytelni zajmując miejsce przy stoliku, jednocześnie przestrzegając zapisów w regulaminie;

  4. użytkownik ma dostęp do komputerów stacjonarnych, które włącza po uzyskaniu zgody od nauczyciela – bibliotekarza , jednocześnie przestrzegając zapisów w regulaminie.

 2. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

  1. gromadzenie, opracowanie techniczne zbiorów;

  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i pomoc w doborze książki oraz działalność informacyjna polegająca na różnych formach upowszechniania czytelnictwa;

  3. w uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów uzupełnianie zbiorów w pozycje niezbędne dla realizacji procesu dydaktycznego – wychowawczego;

  4. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa poprzez:

   1. rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań słuchaczy oraz wyrabianie i pogłębianie u słuchaczy nawyku czytania i uczenia się poprzez indywidualne rozmowy, kiermasze książki, wyjazd na targi książki, maraton czytelniczy, akcje promujące czytelnictwo, konkurs czytelniczy, wystawy okolicznościowe, aktywizowanie uczniów do pracy w Klubie Dobrej Książki i inne;

   2. kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie potrzeb kulturalno – rekreacyjnych;

   3. przysposabianie słuchaczy do samokształcenia, przygotowanie ich do korzystania z różnych bibliotek;

   4. pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole;

   5. propagowanie wiedzy o nowościach wydawniczych;

   6. udział w realizacji zadań dydaktycznych szkoły, współpraca z opiekunami klas oraz nauczycielami przedmiotów;

   7. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez: uczestnictwo słuchaczy w spektaklach teatralnych i filmowych, spotkania z artystami i twórcami aktywnymi w lokalnym środowisku, organizowanie zbiórek żywności, wolontariat, akcje charytatywne, zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia kulturalne i akcje społeczne;

   8. selekcja zbiorów;

   9. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;

   10. dokonywanie scontrum zbiorów bibliotecznych.

 3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w zakresie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

 4. Pomieszczenie biblioteki składa się z dwóch części: pomieszczenia głównego zbiorów i wypożyczalnio-czytelni. Wyposażone jest w zbiory biblioteczne, odpowiednie meble, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę i pozostałe urządzenia techniczne, które zapewniają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego.

 5. Nauczyciele i opiekunowie współpracują z biblioteką szkolną w egzekwowaniu postanowień regulaminu biblioteki.

 6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej ze słuchaczami:

  1. korzystanie z biblioteki na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych i kart czytelnika;

  2. rozwijanie swoich zainteresowań poprzez pracę w bibliotece, w tym w Klubie Dobrej Książki;

  3. korzystanie ze zbiorów, materiałów audiowizualnych i innych oraz uzyskanie informacji jest nieodpłatne;

  4. realizacja programów i projektów;

  5. przestrzeganie zasady terminowości zwrotu wypożyczonych książek i innych źródeł informacji;

  6. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz zapisów w regulaminie.

 7. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:

  1. korzystanie z biblioteki na podstawie karty czytelnika;

  2. dwa razy w roku szkolnym w miesiącach luty i czerwiec nauczyciele – bibliotekarze przekazują informację o stanie czytelnictwa uczniów lub na życzenie nauczyciela;

  3. współorganizowanie imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły;

  4. realizacja programów i projektów;

  5. wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym;

  6. przestrzeganie zasady terminowości zwrotu wypożyczonych książek i innych źródeł informacji;

  7. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz zapisów w regulaminie.

 8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami słuchaczy:

  1. korzystanie z biblioteki na podstawie karty czytelnika swojego dziecka;

  2. możliwość korzystania z pomocy przy doborze książki;

  3. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców;

  4. informowanie rodziców o stanie czytelnictwa swojego dziecka;

  5. przestrzeganie zasady terminowości zwrotu wypożyczonych książek i innych źródeł informacji;

  6. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz zapisów w regulaminie.

 9. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami:

  1. wspólne organizowanie imprez czytelniczych;

  2. wymiana wiedzy i doświadczeń;

  3. wypożyczenia międzybiblioteczne;

  4. udział w targach i kiermaszach;

  5. udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi np. pisarzami, twórcami kultury zapraszanymi do bibliotek.

 

§ 28.

 

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb i posiadanych możliwości.

 2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

  1. ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa i higieny;

  2. sprawowaniu indywidualnej opieki nad słuchaczami potrzebującymi pomocy:

   1. dostosowaniu wymagań do indywidualnych możliwości i potrzeb słuchacza,

   2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 29.

 

 1. Zajęcia poza terenem szkoły oraz wycieczki organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo jest nauczyciel.

 2. Wycieczki organizowane są za zgodą dyrektora po przedłożeniu na nie dokumentów takich jak:

  1. zgłoszenie wycieczki;

  2. karta wycieczki z załączonymi listami uczestników wycieczek.

 3. Złożenie dokumentów do dyrektora szkoły powinno mieć miejsce nie później niż 3 dni przed terminem wyjazdu.

 4. Po wycieczce nauczyciel organizujący wyjazd zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wycieczki w formie ustnej lub pisemnej.

 5. Organizację wycieczek w szkole określa szczegółowo regulamin.

 

ROZDZIAŁ V

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 30.

 

 1. W szkole zatrudniani są nauczyciele i pedagog szkolny, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz główny księgowy, pracownicy administracji i obsługi.

 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1 określają odrębne przepisy.

 3. Do podstawowych zadań pracowników organizacyjno-administracyjnych należą:

  1. obsługa kancelaryjno-biurowa;

  2. wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

  3. obsługiwanie narad organizowanych przez Dyrektora;

  4. opracowywanie i aktualizowanie projektów regulaminu organizacyjnego;

  5. opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora;

  6. wdrażanie i nadzorowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

  7. koordynowanie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania oraz rejestrowania skarg i wniosków w szkole, zgodnie z zasadami określonymi odrębnym zarządzeniem Dyrektora;

  8. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;

  9. rozpatrywanie skarg i wniosków;

  10. wykonywanie zadań w zakresie polityki informacyjnej, w tym zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych;

  11. wykonywanie zadań w zakresie kadr i szkolenia, w tym prowadzenie i przechowywanie akt osobowych pracowników szkoły; wystawianie delegacji służbowych; prowadzenie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy; zapewnienie dyscypliny pracy; sporządzanie stosownych sprawozdań; opracowywanie i aktualizowanie regulaminów obowiązujących w szkole;

  12. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym zapewnienie przechowywania dokumentacji powstającej w działalności szkoły; zapewnienie odpowiedniej ewidencji, ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą powstającej oraz składanej w szkole dokumentacji;

  13. opracowywanie projektów planów pracy szkoły i sprawozdań z ich realizacji;

  14. gospodarowanie drukami i formularzami;

  15. planowanie oraz dokonywanie zaopatrzenia;

  16. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, a należących do właściwości rzeczowej pracowników administracyjnych szkoły.

 4. Do podstawowych zadań pracowników obsługi należy zapewnienie obsługi techniczno-konserwatorskiej oraz utrzymanie w czystości obiektów i otoczenia szkoły, zakup środków czystości.

 5. Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy:

  1. prowadzenie rachunkowości jednostki;

  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

  3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

  4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

  5. stosowanie przyjętych zasad rachunkowości;

  6. prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.

 6. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy wykonywanie innych zadań wynikających
  z przepisów prawa, a należących do jego właściwości rzeczowej.

 

§ 31.

 

 1. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczne i działalność opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy podczas zajęć dydaktycznych, przerw, zajęć pozalekcyjnych w szkole oraz wycieczek i imprez organizowanych poza jej terenem.

 2. Do szczególnych obowiązków nauczyciela należy:

2.1. systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych;

2.2. dbałość o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

2.3. dbałość o właściwe wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne, stosowanie ich w procesie lekcyjnym, zabezpieczenie i utrzymanie ich w należytym stanie;

2.4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, rozwijanie ich zainteresowań;

  2. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, rozpoznawanie potrzeb słuchaczy;

  3. bezstronne i obiektywne ocenianie słuchaczy, poszanowanie godności, sprawiedliwe traktowanie wszystkich;

  4. zapewnianie warunków optymalnego rozwoju słuchaczy podczas zajęć nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład;

  5. korelowanie treści nauczania w zakresie przedmiotów pokrewnych.

 1. Nauczyciel ma prawo do:

  1. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej, właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych;

  2. poszanowania godności osobistej i godności zawodu;

  3. warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktycznych;

  4. proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich oceny do akceptacji przez właściwe organy szkoły, czy organy nadzorujące;

  5. swobodnego wyboru programu nauczania i podręczników;

  6. zgłaszania do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej problemów związanych
   z pracą szkoły.

 1. Początkujący nauczyciele mają zapewnioną pomoc ze strony Dyrektora Szkoły oraz doświadczonych nauczycieli zaproponowanych przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 32.

 

 1. Zadaniem opiekuna klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad słuchaczami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchaczy oraz przygotowanie do życia
   w społeczeństwie i rodzinie;

  2. inspirowanie i wspieranie działań zespołowych słuchaczy;

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole słuchaczy oraz między słuchaczami, a innymi członkami społeczności szkolnej, opieka i doradztwo w sporach interpersonalnych;

  4. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, koordynowanie działań wobec ogółu słuchaczy, a także wobec osób które wymagają indywidualnej opieki (dotyczy to zarówno słuchaczy uzdolnionych, jak i tych, którzy przeżywają trudności i niepowodzenia);

  5. współpraca z placówkami specjalistycznymi świadczącymi pomoc w rozwiązywaniu potrzeb
   i trudności słuchaczy;

  6. współdziałanie z Radą Pedagogiczną i Samorządem klasowym Słuchaczy;

  7. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktycznej w danym oddziale.

 1. Opiekun spełnia swe zadania poprzez:

  1. kontakty indywidualne i rozmowy z słuchaczami w szkole, przekazywanie informacji listownie i telefonicznie;

  2. uroczystości i imprezy szkolne;

  3. wycieczki.

 1. Opiekun ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrekcji, właściwych placówek i instytucji oświatowych.

 

§ 33.

 

 1. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów lub nauczyciele grup pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe, którymi kierują wytypowani przez Zespół a powołani przez dyrektora szkoły przewodniczący.

 2. Na terenie szkoły działa Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących.

 3. Dopuszcza się doraźne powoływanie komisji do wykonania danego zadania. Komisje takie rozwiązują się po zrealizowaniu powierzonego zadania.

 4. Cele i zadania Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących obejmują:

  1. organizowanie współpracy nauczycieli w zakresie sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania;

  2. opracowanie zestawów pytań egzaminacyjnych;

  3. opracowanie wymagań edukacyjnych dla danego przedmiotu;

  4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa metodycznego dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb nauczycieli rozpoczynających pracę.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

§ 34.

 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w szkole w celu przygotowania słuchaczy do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 2. Szkoła poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia słuchaczom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania przedsiębiorczego oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.

 3. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: słuchacze, rodzice niepełnoletnich słuchaczy, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę ze słuchaczami, rodzicami niepełnoletnich słuchaczy i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.

 4. Działania doradcze, realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.

 5. W procesie wyboru ścieżki kształcenia słuchacza wspomagają nauczyciele.

 6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.

 7. Na każdy nowy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 8. Program określa:

  1. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

   1. tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych;

   2. metody i formy realizacji działań;

   3. terminy realizacji działań;

   4. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;

  2. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań;

 9. Program opracowują nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

 10. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 11. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach realizowane są w czterech obszarach:

  1. Poznanie własnych zasobów;

  2. Świat zawodów i rynek pracy;

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 12. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego należy w szczególności:

  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;

  2. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

  3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, opiekunami i pedagogami, programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;

  4. wspieranie nauczycieli, opiekunów i pedagogów w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;

  5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

SŁUCHACZE SZKOŁY

 

§ 35.

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej i absolwenci gimnazjum.

 2. O przyjęcie do klasy drugiej mogą się ubiegać absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i branżowej szkoły I stopnia.

 3. Słuchacz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych o 3-letnim cyklu kształcenia, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, może powtarzać semestr w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych o 4-letnim cyklu kształcenia.

 4. Dokumenty z podaniem o przyjęcie do szkoły należy składać w sekretariacie w terminie ustalonym przez kuratora oświaty.

 

§ 36.

 

 1. Słuchacz ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej;

  2. znajomości wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;

  3. systematycznego oceniania;

  4. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny posiadanej wiedzy, zapoznania się ze sposobem kontroli postępów w nauce;

  5. rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez rozwój zainteresowań zgodnie
   z możliwościami organizacyjnymi i finansowymi szkoły oraz poprzez udział w olimpiadach
   i konkursach przedmiotowych na terenie szkoły i w innych placówkach;

  6. pomocy w przypadku trudności w nauce;

  7. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela;

  8. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole, zapewnione bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochronę jego godności;

  9. życzliwego traktowania w procesie dydaktycznym;

  10. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;

  11. współuczestnictwa w życiu szkoły;

  12. nagrody;

  13. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

  14. korzystania z usług gabinetu pomocy przedmedycznej na terenie szkoły;

  15. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

  16. pełnego wypoczynku podczas ferii zimowych i świątecznych, na ten okres nie zadaje się prac domowych;

  17. ubiegania się o zapomogę losową finansowaną ze środków Rady Rodziców;

  18. słuchaczki w ciąży mają prawo do szczególnej opieki.

 2. Słuchacz ma obowiązek:

  1. systematycznej, wytrwałej pracy nad wzbogacaniem swojej wiedzy, aktywny udział
   w procesie lekcyjnym;

  2. przestrzegać ustalonych przez szkołę zasad kulturalnego zachowania się i porządku w czasie lekcji;

  3. przestrzegania obowiązujących i uznanych norm współżycia;

  4. okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły i społeczności szkolnej;

  5. systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia;

  6. bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu, używania narkotyków pod jakąkolwiek postacią na terenie szkoły i na imprezach organizowanych przez szkołę;

  7. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

 

§ 37.


FORMY OPIEKI I POMOCY SŁUCHACZOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH POTRZEBNA JEST POMOC I WSPARCIE

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana słuchaczowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych słuchacza oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych słuchacza i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego słuchacza i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 2. Potrzeba objęcia słuchacza pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika:

  1. z niepełnosprawności;

  2. z niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  3. z zaburzeń zachowania lub emocji;

  4. ze szczególnych uzdolnień;

  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  6. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  7. z choroby przewlekłej;

  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

  9. z niepowodzeń edukacyjnych;

  10. z zaniedbań środowiskowych;

  11. z trudności adaptacyjnych.

 3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

 5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają słuchaczom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

6.1. rodzicami niepełnoletnich słuchaczy;

6.2. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

6.3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

6.4. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

  1. słuchacza;

  2. rodziców niepełnoletniego słuchacza;

  3. Dyrektora szkoły;

  4. opiekuna, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

  5. poradni;

  6. pracownika socjalnego;

  7. asystenta rodziny;

  8. kuratora sądowego.

 2. W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

  1. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

  2. porad i konsultacji;

  3. warsztatów i szkoleń.

 3. Koordynatorem działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest pedagog szkolny.

 4. Procedura objęcia słuchacza pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz sposób gromadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy określają odrębne przepisy.

 

§ 38.

 

 1. Słuchacze mogą być wyróżnieni za:

  1. osiągnięcia w nauce;

  2. wzorową postawę,;

  3. pracę na rzecz społeczności szkolnej;

  4. wzorową frekwencję.

 2. Rodzaje nagród:

  1. pochwała opiekuna wpisana do dziennika elektronicznego;

  2. pochwała opiekuna semestru w obecności oddziału,

  3. list pochwalny dyrektora szkoły;

  4. nagroda książkowa lub dyplom.

 3. Nagrody przydziela dyrektor na wniosek opiekuna semestru, nauczyciela i samorządu słuchaczy.

 4. Do przyznanej nagrody przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w terminie do 3 dni od jej przyznania.

  1. Dyrektor po ustaleniach z wychowawcą lub organem, na którego wniosek została przyznana nagroda rozpatruje zastrzeżenie.

  2. O podjętych ustaleniach Dyrektor szkoły informuje na piśmie ucznia i jego rodziców nie później niż do 5 dni od otrzymania zastrzeżenia.

  3. Ustalenia Dyrektora szkoły w sprawie wniesionego zastrzeżenia są ostateczne.

 5. Słuchacz może zostać ukarany za:

  1. znieważenie innej osoby;

  2. lekceważącą postawę wobec poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły;

  3. stosowanie cyberprzemocy;

  4. udowodnioną kradzież;

  5. oszustwo;

  6. wymuszanie i zastraszanie innych osób;

  7. używanie wulgarnych słów i gestów;

  8. palenie papierosów, w tym elektronicznych;

  9. dewastowanie sprzętu i pomocy naukowych;

  10. notoryczne, nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć lekcyjnych;

  11. notoryczne spóźnianie się do szkoły i na poszczególne zajęcia.

 6. Rodzaje kar:

  1. upomnienie ustne opiekuna semestru;

  2. upomnienie lub nagana opiekuna semestru, wystawiona na piśmie i umieszczona w jego aktach osobowych;

  3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły, wystawiona na piśmie i umieszczona w aktach osobowych słuchacza;

  4. skreślenie z listy słuchaczy.

 7. Kara jest zależna od rodzaju i skali popełnionego czynu.

 8. Tryb odwołania od kary:

  1. słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary do dyrektora w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o ukaraniu,

  2. dyrektor szkoły analizuje sprawę, bada fakty i informuje zainteresowanych o podjętej decyzji w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.

  3. w przypadku gdy karę nałożył dyrektor słuchacz może złożyć wniosek do dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 9. Dyrektor może utrzymać karę w mocy, uchylić karę lub zmienić karę na niższą.

 10. Słuchacz ma możliwość samodzielnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu dwóch tygodni po powrocie do szkoły w formie:

  1. zaświadczenia lekarskiego;

  2. innego dokumentu potwierdzającego wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego udział w zajęciach edukacyjnych.

 11. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy, jeżeli:

  1. lekceważy obowiązki szkolne i opuścił ponad 50% wymiaru godzin danego przedmiotu w semestrze;

  2. zachowuje się niewłaściwie w stosunku do nauczycieli, kolegów i koleżanek lub innych osób narażając ich zdrowie i życie;

  3. swoim zachowaniem przyczynia się do demoralizacji innych osób w szkole, nakłania do spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, kontaktu ze środkami odurzającymi;

  4. dopuścił się kradzieży;

  5. naruszył godność osobistą nauczyciela.

 12. Skreślenie z listy słuchaczy może nastąpić na wniosek:

  1. opiekuna;

  2. nauczyciela;

  3. dyrektora szkoły.

 13. Uchwałę o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Rada Pedagogiczna.

 14. Decyzję o skreśleniu z listy słuchaczy podejmuje Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Samorządem klasowym Słuchaczy, sprawdzając jej słuszność i zgodność z przepisami oświatowymi.

 15. Od podjętej decyzji służy słuchaczowi prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty poinformowania - do Śląskiego Kuratora Oświaty.

 16. Podczas postępowania odwoławczego słuchaczowi przysługuje prawo uczęszczania do szkoły.

 

§ 39.

 

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW W PRZYPADKU ŁAMANIA PRAW SŁUCHACZA PRZEZ UCZNIA LUB PRACOWNIKA SZKOŁY

 

 1. Skargę i wniosek ma prawo wnieść słuchacz, rodzic, opiekun prawny, wychowawca, ustawowy przedstawiciel (rzecznik praw, pedagog), instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni od daty zajścia. Po tym terminie skargi i wnioski nie będą przyjmowane.

 2. Skargi i wnioski adresowane są do Dyrektora szkoły i powinny zawierać imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji.

 3. Skargi i wnioski winny być składane w formie pisemnej przez zainteresowane osoby w sekretariacie szkoły lub w formie ustnej opiekunowi, bądź innemu pracownikowi pedagogicznemu szkoły.

 4. W przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokół, który podpisują wnoszący i przyjmujący skargę. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy. Na prośbę wnoszącego skargę potwierdza się jej zgłoszenie.

 5. Skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane.

 6. Ze zmianami w trybie postępowania zapoznaje się pisemnie osoby zainteresowane.

 

§ 40.

 

TRYB ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

 1. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych.

 2. Dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wniosków pedagogowi szkolnemu, opiekunowi lub innemu wyznaczonemu pracownikowi szkoły.

 3. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień. w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez rozpatrzenia.

 4. Jeżeli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne osoby, instytucje – Dyrektor rozpatruje sprawę należącą do jego kompetencji. Pozostałe przekazuje w ciągu 7 dni właściwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę.

 5. Podczas rozpatrywania skarg i wniosków gromadzone są niezbędne materiały.

 6. Dyrektor szkoły powinien być na bieżąco informowany o toku postępowania w danej sprawie.

 7. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji w terminie do 14 dni.

 8. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 

§ 41.

 

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA

 

 1. Skargi rozpatruje Dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem w skład, którego wchodzą:

  1. Dyrektor szkoły (Wicedyrektor);

  2. Pedagog;

  3. Opiekun samorządu uczniowskiego.

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw słuchacza stosowną decyzje podejmuje Dyrektor.

 2. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi.

 3. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

 

§ 42.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

 1. Wszystkie organy szkoły dbają o to, aby stosowane w szkole kary były jasno określone (stopniowane), współmiernie do przewinienia, stosowane w trybie określonym w statucie.

  1. W przypadku zastosowania kary nieujętej w statucie szkoły, Dyrektor szkoły uchyla nałożoną karę (z urzędu);

  2. Słuchacz lub jego rodzic, opiekun prawny (w przypadku słuchacza niepełnoletniego) ma prawo odwołać się od nałożonej kary w formie pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę służbową;

  3. Słuchacz odwołuje się od nałożonej kary do Dyrektora szkoły poprzez: wychowawcę, pedagoga szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałożonej kary;

  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie słuchacza od kary poprzez: analizę dokumentów, rozmowę z zainteresowaną osobą lub powierza jej wyjaśnienie zespołowi kierowniczemu, wychowawczemu, Radzie Pedagogicznej;

  5. Dyrektor może karę utrzymać lub zmienić, jeśli uważa, że jest ona niewspółmierna do przewinienia;

  6. Dyrektor wydaje decyzje na piśmie w terminie do 14 dni;

  7. Od decyzji Dyrektora uczeń, rodzice, prawny opiekun mogą odwołać się do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

 1. Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:

  1. Rozpoznanie wniosku odwoławczego;

  2. Przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa, w tym w szczególności statutu;

  3. Udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku odwoławczego;

  4. Odwołanie kary ogłasza słuchaczowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio udzielenie kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

 

Rozdział VII

 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

 

§ 43.

 

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 1. Do15 września nauczyciel formułuje i zapisuje na papierze pismem komputerowym, a następnie drukuje w jednym egzemplarzu wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez słuchacza poszczególnych śródrocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Nauczyciel przekazuje dyrekcji szkoły wymagania edukacyjne do 20 września, są one sprawdzone, zarejestrowane, opieczętowane i przekazane do szkolnej biblioteki celem udostępniania słuchaczom i innym zainteresowanym osobom.

 3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w formie ustnej lub zapisu w zeszycie przedmiotowym lub odbitki ksero.

 4. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach edukacyjnych oraz dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych słuchacza na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 5. Oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza również dla jego rodziców.

 6. Nauczyciel uzasadnia każdą wystawioną ocenę z prac pisemnych poprzez przedstawienie kryteriów oceniania, zdobytej liczby punktów i przeliczenia ich na oceny oraz wskazanie braków i błędów, natomiast z innych form oceniania (odpowiedź ustna, ćwiczenia itp.) nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę bezpośrednio po zweryfikowaniu wiedzy i umiejętności ucznia biorąc pod uwagę rzeczowość wypowiedzi, kompletność, staranność, terminowość, stosowane słownictwo i inne ważne elementy wynikające ze specyfiki zajęć edukacyjnych.

 7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania są udostępniane słuchaczowi, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza prace jego udostępnia się słuchaczowi i jego rodzicom.

 8. Na wniosek słuchacza, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego – na wniosek słuchacza lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu semestralnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom w klasie na zajęciach lub poza klasą na terenie szkoły i w terminie wskazanym przez nauczyciela po uzgodnieniu z słuchaczem lub jego rodzicem, najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

 9. Słuchacz podlega klasyfikacji semestralnej i końcowej.

 10. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Termin tych egzaminów obejmuje dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

 11. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

 12. Na jeden miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, a przypadku słuchacza niepełnoletniego także jego rodziców, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

 13. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną – celujący.

 14. Średnią ocen słuchacza ustala się na podstawie semestralnych ocen uzyskanych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Średnią ocen słuchacza kończącego naukę w szkole ustala się na podstawie ocen końcowych.

 15. Klasyfikacja semestralna słuchaczy przeprowadzana jest dwa razy w ciągu roku szkolnego. Pierwszy raz na 5-7 dni przed planowanym terminem zakończenia zajęć w I semestrze, a drugi raz na 5 -7 dni przed planowanym terminem ferii letnich.

 16. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 17. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy za wyjątkiem słuchacza niepełnoletniego.

 18. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtórzyć semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. Wniosek składa się do dyrektora szkoły nie później niż 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

 19. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.

 20. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia.

 21. Słuchacz niepełnoletni, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, powtarza semestr.

 22. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny pozytywne końcowe.

 

§ 44.

 

OCENIANIE BIEŻĄCE

 

 1. Termin przeprowadzenia sprawdzianu nauczyciel podaje słuchaczom co najmniej z 1– tygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Termin sprawdzenia i oddania prac nie może przekroczyć 14 dni.

 3. Słuchacz ma prawo poprawić ocenę w terminach podanych przez nauczyciela.

 4. Pisemny sprawdzian wiadomości i praca stylistyczna klasowa obejmują materiał programowy jednego lub więcej działów.

 5. Pisemne prace są przechowywane przez cały rok szkolny tj. do 31 sierpnia.

 6. Słuchacz nieobecny na sprawdzianach i innych pisemnych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności zobowiązany jest w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły do ich napisania.

 7. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne wystawia się wg następującej skali:

7.1. stopień celujący - 6;

7.2. stopień bardzo dobry - 5;

7.3. stopień dobry - 4;

7.4. stopień dostateczny - 3;

7.5. stopień dopuszczający - 2;

7.6. stopień niedostateczny -1.

 1. Oceny bieżące w e - dziennikach lekcyjnych zapisuje się cyfrą, a oceny klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

 2. Ogólne kryteria wystawiania ocen bieżących i klasyfikacyjnych:

9.1. stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:

   1. posiadł wiedzę i biegłe umiejętności w zakresie programu nauczania, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań oraz

   2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania.

9.2. stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączyć wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin i stosować ją w nowych sytuacjach;

9.3. stopień dobry otrzymuje słuchacz, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania, ale opanował treści złożone, trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz

b) poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym

9.4. stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:

a) opanował treści najważniejsze w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu, często powtarzające się w procesie nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz

b) posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności;

9.5. stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:

a) ma braki w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie umożliwiają dalszego kształcenia oraz

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się w procesie nauczania;

9.6. stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych, najważniejszych w uczeniu i nauczaniu danego przedmiotu oraz

b) nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

 

§ 45.

 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 

 1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej na podstawie pisemnego wniosku słuchacza.

 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się do 31 III w przypadku klasyfikacji w semestrze jesiennym oraz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 5. Ilość egzaminów nie może mieć wpływu na przekroczenie ww. terminów.

 6. Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza również z jego rodzicami i podaje do jego wiadomości w ciągu 1 tygodnia od dnia klasyfikacji.

 7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły tj. w przypadku klasyfikacji śródrocznej nie później niż do 30 III i klasyfikacji na koniec roku szkolnego do 30 VIII danego roku szkolnego.

 8. Słuchacz, który w ustalonym przez dyrektora terminie nie zgłosił się na egzamin klasyfikacyjny z przyczyn nieusprawiedliwionych, jest niepromowany i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

 9. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej lub ustnej, z wyjątkiem informatyki, z której egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 10. Egzamin przeprowadza komisja w składzie: dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji; nauczyciel albo nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

 11. Zadania egzaminacyjne ustala nauczyciel egzaminujący. Stopień ich trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom poszczególnych ocen.

 12. W przypadku kilku egzaminów klasyfikacyjnych, przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których słuchacz może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 13. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice niepełnoletniego słuchacza.

 14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego, imię i nazwisko słuchacza, zadania egzaminacyjne i ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego.

 

§ 46.

 

EGZAMIN SEMEESTRALNY

 

 1. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki składa się w formie pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się
  w formie ustnej.

 2. Oceny z pisemnej i ustnej formy egzaminów semestralnych ustala się według skali: celujący (6), bardzo dobry (5), dobry (4), dostateczny (3), dopuszczający (2), niedostateczny (1).

 3. Słuchacz szkoły może być zwolniony z egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.

 4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych tj. losowych i zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 5. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

 6. Egzaminy semestralne przeprowadza się w szkole w następującym trybie:

  1. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się na 2 tygodnie przed datą zebrania rady pedagogicznej, poświęconej klasyfikacji i promocji słuchaczy. Dokładną datę wyznacza nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu ze słuchaczami;

  2. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne;

  3. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie;

  4. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Na 3 tygodnie przed terminem podanym w pkt 1 nauczyciel danego przedmiotu opracowuje zadania egzaminacyjne z zakresu przerobionego materiału nauczania w danym semestrze, a następnie układa je w zestawy egzaminacyjne w formie pełnej lub uproszczonej (np. zestaw I pyt. 2, 8, 20) i w ilości przekraczającej o 3 liczebność słuchaczy w klasie. Słuchacz losuje jeden zestaw;

  5. Pytania i zestawy, o których mowa w pkt 2 nauczyciel danego przedmiotu przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły w 2 egzemplarzach najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin semestralny;

  6. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na podstawie wyników egzaminu semestralnego w formie pisemnej i ustnej lub tylko ustnej, zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego oceniania tzn. nauczyciel przedmiotu wpisuje oceny do e-dziennika zajęć lekcyjnych przy nazwie danych zajęć edukacyjnych w dwóch ostatnich kolumnach przed oceną semestralną / roczną i do indeksu słuchacza. Wpisu należy dokonać niezwłocznie po przeprowadzeniu tego egzaminu oznaczając kolumny symbolami Ep (egzamin pisemny) i Eu (egzamin ustny);

 1. Z egzaminu semestralnego i semestralnego w terminie dodatkowym sporządza się protokół oraz egzaminu poprawkowego. Protokół powinien zawierać: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; termin egzaminu; imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. Do protokołu dołącza się:

  1. prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;

  2. wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;

  3. wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

 

§ 47.

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną oceną klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.

 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

 4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi wyznaczono, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.

 5. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

 6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.

 7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. Protokół powinien zawierać: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; termin egzaminu; imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. Do protokołu dołącza się:

  1. prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;

  2. wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;

  3. wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

 

§ 48.

 

 1. W przypadku uznania, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny słuchacz może złożyć na piśmie do dyrektora zastrzeżenie w terminie od dnia ustalenia tej oceny, niepóźnej jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze.

 2. W zastrzeżeniu należy podać właściwy punkt „wewnątrzszkolnego oceniania”, będący podstawą naruszenia przepisów dotyczących wystawienia semestralnej oceny klasyfikacyjnej. Dyrektor wyjaśnia zgodność zarzutów ze stanem faktycznym wystawienia semestralnej oceny klasyfikacyjnej. W przypadku potwierdzenia zarzutów dyrektor powołuje komisję i wyznacza termin przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub przekroczenia terminu złożenia zastrzeżenia dyrektor na piśmie wydaje decyzję odmowną wraz z podaniem uzasadnienia.

 4. Termin sprawdzianu uzgadnia dyrektor ze słuchaczem i jego rodzicami. Sprawdzian odbywa się nie później niż w ciągu 5 dni od dnia złożenia zastrzeżeń.

 5. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły i uzgodnionym ze słuchaczem.

 7. Słuchacz, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, ma utrzymaną semestralną ocenę klasyfikacyjną.

 8. Komisja przeprowadza sprawdzian w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 9. W skład komisji wchodzą:

9.1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;

9.2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  1. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w  porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, imię i nazwisko słuchacza, zadania sprawdzające i ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego.

 3. Przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 49.

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

 3. Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi.

 4. Zasady rekrutacji do Szkoły określą regulacje Ustawy Prawo oświatowe.

 

§ 50.

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – słuchaczy
  i nauczycieli.

 2. Wraz ze Statutem obowiązują regulaminy poszczególnych organów, o których mowa w Statucie oraz zarządzeniach MEN.

 

§ 51.

 

 1. Do Statutu mogą zostać wniesione poprawki lub uzupełnienia, zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa.

 2. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły jest zobowiązany sporządzić jednolity tekst statutu.

 3. Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem członkom społeczności szkolnej. Egzemplarze Statutu są dostępne w bibliotece szkolnej.

 

 

Statut uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 21.XI.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2013
  przez: Jarosław Trzepióra
 • opublikowano:
  28-02-2013 22:09
  przez: Jarosław Trzepióra
 • zmodyfikowano:
  15-12-2019 23:00
  przez: Jarosław Trzepióra
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku
  odwiedzin: 2944
Dane jednostki:

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 3 Maja 33
NIP: 574-10-18-125 REGON: 007022737

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317-22-68
fax: 34 317-22-68
e-mail: zskckdlugosz@poczta.onet.pl