Przejdź do treści strony
Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku Biuletyn Informacji Publicznej

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

 

im. ks. J. Długosza w Kłobucku

 

 

§ 1.

 

 1. Nazwa szkoły:

               Zespół Szkół Nr 2

               im. ks. Jana Długosza

42-100 Kłobuck ul. 3 Maja 33

 1. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

 2. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy o następującym brzmieniu: „ZS Nr 2 im. ks. J. Długosza w Kłobucku”.

 3. Każda ze szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2, posługuje się pieczęcią określoną w statucie tej szkoły.

 

§ 2.

 

1. W skład Zespołu Szkół Nr 2 wchodzą:

1. Technikum Nr 2

2. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 

§ 3.

 

1. Szkoła jest publiczną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Powiat Kłobucki.

2. Szkoła jest jednostką budżetową Powiatu.

3. Siedzibą szkoły jest miasto 42-100 Kłobuck ul. 3 Maja 33.

 

§ 4.

 

Organami nadzoru szkoły są:

1. Śląski Kurator Oświaty – w zakresie nadzoru pedagogicznego,

2. Starosta Kłobucki – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

§ 5.

 

Struktura organizacyjna szkoły

 1. Szkołą kieruje Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 zwany dalej dyrektorem, przy pomocy wicedyrektora.

 2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący.

 3. Wicedyrektora powołuje i odwołuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady

pedagogicznej.

 1. W szkole tworzy się inne stanowiska kierownicze:

4.1 kierownik szkolenia praktycznego

4.2 główny księgowy

§ 6.

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych

na jej podstawie.

 1. Przy wykonywaniu zadań uwzględnia się optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz promocję i ochronę zdrowia ucznia.

 

§ 7.

 

ORGANY SZKOŁY

 

1. Organami szkoły są:

1.1 dyrektor szkoły

1.2 rada pedagogiczna

1.3 samorząd uczniowski

1.4 rada rodziców

2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach

swoich kompetencji określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz statutach poszczególnych

typów szkół, a w szczególności:

2.1. kompetencje dyrektora szkoły:

2.1.1. zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w planowanych lub

podejmowanych działaniach i decyzjach,

2.1.2. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2.1.3. współpracuje z organem prowadzącym szkołę oraz z powiatową radą rynku pracy w zakresie

zmiany lub wprowadzenia nowych profili kształcenia zawodowego,

2.1.4. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,

2.1.5. jest przewodniczącym rady pedagogicznej i członkiem,

2.1.6. sprawuje nadzór pedagogiczny,

2.1.7. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

2.1.8. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

2.1.9. zawiesza wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są one niezgodne z przepisami prawa,

2.1.10. dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

2.1.11. współdziała z zakładami pracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,

2.1.12. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

2.1.13. powierza funkcje kierownicze w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej,

2.1.14. utrzymuje kontakt z władzami oświatowymi i organem prowadzącym w sprawach szkoły,

2.1.15. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

2.1.16. występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

2.1.17. wnioskuje do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego w sprawach bieżącej działalności szkoły oraz perspektyw jej rozwoju,

2.1.18. podpisuje dokumenty finansowe dotyczące pracowników szkoły oraz wydatków rzeczowych związanych z działalnością szkoły,

2.1.19. organizuje administracyjną oraz gospodarczą i finansową obsługę szkoły,

2.1.20. skreśla uczniów z listy uczniów i słuchaczy z listy słuchaczy na podstawie uchwały rady

pedagogicznej w przypadkach określonych w statutach poszczególnych szkół,

2.1.21. wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,

2.1.22. dokonuje oceny pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły,

2.1.23. udziela uczniom zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki,

2.1.24. tworzy warunki do rozwijania samorządnej działalności uczniów,

2.1.25. zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań,

2.1.26. udziela nauczycielom i innym pracownikom urlopów, w tym nauczycielom urlopów

zdrowotnych,

2.1.27. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

2.1.28. podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników do poszczególnych oddziałów klasowych,

 1. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami,

 2. zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii oraz zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii,

 3. informuje wójta, burmistrza właściwego do miejsca zamieszkania absolwenta gimnazjum o jego przyjęciu do szkoły oraz o zmianach w spełnianiu przez niego do 18 roku życia obowiązku nauki – w terminie 14 dni,

 4. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

 5. zwalnia ucznia kształcącego się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, z realizacji tych zajęć, jeżeli przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii,

 6. zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego,

 7. zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży objętej kształceniem specjalnym.

2.1.a. Do kompetencji dyrektora w sprawach bibliotecznych należą w szczególności:

 1. sprawowanie nadzoru nad biblioteką szkolną – Szkolnym Centrum Informacji,

 2. zapewnienie pomieszczenia i wyposażenia warunkującego prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

 3. zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki – umożliwiających prowadzenie planowego, racjonalnego, systematycznego zakupu książek, materiałów bibliotecznych i koniecznego sprzętu,

 4. zarządzenie przeprowadzenie scontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiadanie za protokolarne przekazanie biblioteki, jeżeli następuje zmiana pracowników,

 5. zatwierdzanie regulaminu biblioteki.

2.2 kompetencje wicedyrektora:

2.2.1. uczestniczy przy określaniu celów szkoły, planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz

przydzielaniu czynności nauczycielom,

2.2.2. organizuje i kontroluje proces dydaktyczny w szkole,

2.2.3. ustala i nadzoruje zastępstwa oraz ich realizację,

2.2.4. obserwuje lekcje zgodnie z harmonogramem,

2.2.5. analizuje wyniki nauczania i frekwencję uczniów w szkole,

2.2.6. nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej,

2.2.7. nadzoruje pracę komisji przedmiotowych,

2.2.8. prowadzi rozliczenie godzin pracy nauczycieli,

2.2.9. sporządza sprawozdania i ponosi odpowiedzialność za ich rzetelność,

2.2.10. czuwa nad bezpieczeństwem uczniów i pracowników w szkole,

2.2.11. współpracuje z pedagogiem szkoły w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych,

2.2.12. nadzoruje organizację apeli i innych uroczystości szkolnych,

2.2.13. nadzoruje pracę samorządu uczniowskiego,

2.2.14. sprawuje nadzór nad stanem technicznym budynku szkoły i pracami remontowo – modernizacyjnymi,

2.2.15. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych zlecone przez dyrektora;

2.2.16. pełni funkcje administratora dziennika elektronicznego;

2.3 kompetencje kierownika szkolenia praktycznego:

2.3.1. zapoznaje uczniów z przepisami dotyczącymi organizacji zajęć praktycznych i praktyk

zawodowych,

2.3.2. załatwia sprawy uczniów dotyczące organizacji i przebiegu zajęć praktycznych i praktyk

zawodowych,

2.3.3. sporządza rejestr uczniów odbywających zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe,

2.3.4. sporządza harmonogram kontroli zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz przeprowadza

je,

2.3.5. prowadzi rejestr odbytych kontroli, wydanych zaleceń i spostrzeżeń,

2.3.6. opracowuje informacje i sprawozdania dotyczące zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

2.3.7. uczestniczy w doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym,

2.3.8. analizuje wyniki nauczania i frekwencję uczniów w szkole,

2.3.9. nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji dotyczącej zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,

2.3.10. udziela pomocy dydaktyczno-merytorycznej instruktorom-opiekunom nauki zawodu w zakładach pracy;

2.3.11. pełni funkcje administratora dziennika elektronicznego;

2.3.12. odpowiada za obsługę techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie monitoringu w szkole.

2.4 kompetencje głównego księgowego

2.4.1. prowadzenie rachunkowości jednostki,

2.4.2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi jednostki pochodzącymi z budżetu,

2.4.3. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w ZS Nr 2,

2.4.4. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

2.4.5. sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb odbiorców zewnętrznych i dyrektora jednostki,

2.4.6. planowanie finansowe w jednostce, w tym współopracowanie z dyrektorem projektu budżetu.

2.5. kompetencje koordynatora ds. bezpieczeństwa:

2.5.1. monitoruje stan bezpieczeństwa uczniów podczas pobytu w szkole,

2.5.2. podejmuje skuteczne działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa w szkole,

2.5.3. reaguje na wszelkie przejawy agresji i przemocy,

2.5.4. utrzymuje kontakt z instytucjami i organizacjami czuwającymi nad bezpieczeństwem osób,

2.5.5. współpracuje z dyrekcją, wychowawcami i innymi pracownikami szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkole,

2.5.6. skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze i i sytuacje kryzysowe,

2.5.7. instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

2.6. obowiązki pracowników obsługi:

2.6.1. sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń,

2.6.2. legitymowanie osób wchodzących do budynku szkoły,

2.6.3. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu poprzez korzystanie z niego zgodnie z instrukcją,

2.6.4. dbanie o szczególną czystość łazienki i sanitariatów uczniowskich przy użyciu środków dezynfekujących zgodnie z instrukcją instytucji sanitarnych,

2.6.5. zwracanie uwagi na zachowanie się uczniów w szkole, zwłaszcza podczas przerw lekcyjnych,
2.6.6. reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy oraz informowanie dyrekcji o wszelkich negatywnych zachowaniach młodzieży,

2.6.7. wykonywanie innych czynności wynikających obowiązków organizacji pracy zleconych przez dyrektora.

2.7. kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:

2.7.1. zatwierdzanie programów działania i planów pracy szkoły,

2.7.2. uchwalanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania uczniów i słuchaczy,

2.7.3. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły,

2.7.4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych i programowych,

2.7.5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

2.7.6. podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy uczniów i z listy słuchaczy,

2.7.7. uchwalanie statutu szkoły oraz zmian,

2.7.8. ustalanie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2.8. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów i ukończenia szkoły to o wynikach klasyfikacji i promocji rozstrzyga dyrektor.

2.9. W przypadku, gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 1. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje odpowiednio zarząd powiatu. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.

 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

2.11.1. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

2.11.2. projekt planu finansowego szkoły,

2.11.3. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych,

2.11.4. wnioski dyrektora dotyczące organizacji pracy szkoły,

2.11.5. plan finansowy szkoły,

2.11.6. wnioski o przyznanie nagród nauczycielom z okazji DEN,

2.11.7. wniosek dyrektora o odwołanie wicedyrektora ze stanowiska,

2.11.8. prowadzane do kształcenia nowe zawody,

2.11.9. wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego i sytuacje, w których uczniowie są zwolnieni

z noszenia tego stroju,

 1. programy nauczania,

 2. wniosek nauczyciela lub szkolnego pedagoga o wystąpienie do poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o wydanie opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się ucznia,

 3. projekt regulaminu biblioteki.

3. Każdy z organów posiada możliwość rozwiązywania sytuacji spornych wewnątrz szkoły.

4. W szkole działa jedna rada pedagogiczna wspólna dla wszystkich typów szkół.

5. W szkole działa samorząd uczniowski zgodnie z regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

5.1. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.2. Regulamin określa cele działalności samorządu uczniowskiego, sposób wyboru i zadania opiekunów, organy samorządu – ich strukturę, kompetencje i zadania, ordynację wyborczą i postanowienia końcowe.

5.3. Do organów wybieralnych samorządu należą: rada samorządu uczniowskiego, którą stanowi po dwóch przedstawicieli samorządów klasowych tj. przewodniczący i jego zastępca oraz zarząd.

5.4. Szczegółowe zasady i terminy wyboru rady samorządu uczniowskiego i zarządu określa ordynacja wyborcza.

 1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

  2. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,

  3. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

  4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

  5. prawo wyboru 2 nauczycieli pełniących rolę opiekunów samorządu,

  6. wyrażenia opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,

  7. wyrażenia opinii o pracy nauczyciela (na wniosek dyrektora szkoły) przy sporządzaniu oceny jego pracy,

  8. prawo zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród,

  9. wnioskowanie o wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego lub opiniowanie jego wprowadzenia oraz wzoru.

  10. wyrażania opinii w sprawie ustalenia przedmiotów realizowanych w oddziałach Technikum i oddziale Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w zakresie rozszerzonym,

  11. wyrażania opinii w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole,

  12. wyrażania opinii w sprawie długości trwania przerw między zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi w szkole

  13. wyrażania opinii w sprawie funkcjonowania monitoringu w szkole.

6. Rodzice uczniów tworzą Radę Rodziców.

 1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów;

 2. w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału klasowego;

 3. w wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic;

 4. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności;

 6. Rada Rodziców uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły; Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną;

 7. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

 8. w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.;

 9. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin;

 10. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 11. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;

 12. Rada Rodziców współuczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów w szkole;

 13. Rada Rodziców współorganizuje imprezy szkolne,

 14. Rada Rodziców opiniuje zaproponowane przedmioty realizowane w oddziałach Technikum i oddziale Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, w zakresie rozszerzonym,

 15. Rada Rodziców opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole,

 16. Rada Rodziców opiniuje długość trwania przerw między zajęciami dydaktyczno – wychowawczymi w szkole

 17. Rada Rodziców opiniuje funkcjonowanie monitoringu w szkole.

 18. skreślony

 

§ 8.

 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: semestr I tzw. jesienny (od 1 września do 31 stycznia) oraz semestr II tzw. wiosenny (od 1 lutego do 31 sierpnia).

3. Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym, ale dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w innych formach np. wycieczki dydaktyczne.

5. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne, a ponadto bibliotekę, świetlicę, gabinet higieny szkolnej.

6.Zawody, w których kształci szkoła mogą być wprowadzone lub ulec zmianie na podstawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy oraz w porozumieniu z organem prowadzącym i opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Opinia nie będzie wymagana w przypadku tego zawodu, który zostanie uznany za zawód, na który występuje nadwyżka zapotrzebowania określona przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

7.Zawody, w których kształci szkoła, ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy.

8. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym są:

8.1. szkolne plany nauczania opracowane na podstawie planów ramowych,

8.2. arkusz organizacji pracy szkoły zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego, związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.

9. Uczeń zostaje objęty w szkole opieką pedagogiczną i wychowawczą przez nauczycieli, wychowawcę, dyrektora szkoły i inne osoby zatrudnione w szkole.

10. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział na cały cykl kształcenia szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale. Forma opieki musi być dostosowana do potrzeb uczniów/ słuchaczy. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zmienić wychowawcę/opiekuna.

11. Nauczycieli i słuchaczy korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują następujące zasady:

 1. każdy nauczyciel i słuchacz jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego za pomocą loginu (adres e-mail) oraz hasła, które umożliwia im korzystania z zasobów szkolnych,

 2. każdy użytkownik dziennika elektronicznego jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu,

 3. każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

 4. każdy słuchacz jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

 5. każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.

 

§ 8a.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego określa działania podejmowane w szkole w celu przygotowania uczniów/słuchaczy do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

 2. Szkoła poprzez swoją działalność dydaktyczną i wychowawczą umożliwia uczniom/słuchaczom świadomy wybór dalszego kierunku kształcenia i przygotowuje ich do działania przedsiębiorczego oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej.

 3. Adresatami wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego są: uczniowie, słuchacze, rodzice, nauczyciele, środowisko lokalne. Obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, słuchaczami, rodzicami i nauczycielami, ma charakter planowanych działań.

 4. Działania doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa.

 5. W procesie wyboru ścieżki kształcenia ucznia/ słuchacza wspomagają nauczyciele i jego rodzice.

 6. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest przez nauczycieli wszystkich przedmiotów.

 7. Na każdy nowy rok szkolny opracowuje się program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 8. Program określa:

  1. działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

   1. tematykę działań, z uwzględnieniem treści programowych,

   2. metody i formy realizacji działań,

   3. terminy realizacji działań,

   4. osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań,

  2. podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań,

 9. Program, opracowują nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

 10. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

 11. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego we wszystkich klasach realizowane są w czterech obszarach:

  1. Poznanie własnych zasobów,

  2. Świat zawodów i rynek pracy,

  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie,

  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 12. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego należy w szczególności:

  1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego,

  2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,

  3. opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, wychowawcami i pedagogami, programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

  4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i pedagogów w zakresie realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym,

  5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

§ 8b.

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA – SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI

 

1. Biblioteka szkolna – Szkolne Centrum Informacji jest interdyscyplinarną pracownią szkolną,

służącą do:

 1. udostępniania książek i innych materiałów dydaktycznych oraz udzielania o nich informacji,

 2. wspomagania realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

 3. wspierania działalności opiekuńczej, wychowawczej i profilaktycznej szkoły,

 4. rozbudzania i rozwijania indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów i słuchaczy nawyku czytania, kultury czytelniczej i uczenia się,

 5. tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 6. wspomagania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 7. wzbogacania wiedzy pedagogicznej rodziców/ opiekunów prawnych,

 8. prowadzenia kroniki szkoły,

 9. wykonywania innych prac zleconych przez dyrektora.

 10. Dyrektor szkoły zapewnia środki finansowe z budżetu szkoły na właściwe funkcjonowanie biblioteki. Dotacje mogą też pochodzić od Rady Rodziców, sponsorów, darczyńców.

 11. Ze zbiorów, sprzętu komputerowego, kserokopiarki i pozostałych urządzeń technicznych będących na wyposażeniu biblioteki oraz jej pomieszczenia mogą korzystać: uczniowie, ich rodzice, słuchacze szkoły dla dorosłych, nauczyciele i inni pracownicy szkoły określani mianem czytelnika i użytkownika.

 12. Szczegółowe zasady udostępniania książek i innych źródeł informacji (materiałów audiowizualnych):

  1. Czytelnik wypożycza książki i inne źródła informacji wyłącznie na swoje nazwisko.

  2. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na następujące okresy:

- lektury szkolne – na 2 tygodnie

- pozostałe książki – na 1 miesiąc

- materiały audiowizualne – na 7 dni.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

 1. Jeżeli czytelnik nie przeczytał wypożyczonej książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, czytelnik może wystąpić jeden raz o przedłużenie terminu zwrotu.

 2. Czytelnik ma prawo zarezerwowania potrzebnej książki i innego źródła informacji.

 3. Nauczyciele mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych do pracowni przedmiotowych. Pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów ponosi nauczyciel.

 4. Czytelnicy zobowiązani są dbać o wypożyczone książki i materiały audiowizualne.

 5. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń do czasu zwrócenia zaległych pozycji książkowych.

 6. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

 7. Wszystkie wypożyczone książki i materiały należy zwrócić do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.

 

 1. Czytelnik, po rozliczeniu się z udostępnionych mu przez bibliotekę w czasie trwania roku szkolnego książek i materiałów audiowizualnych, może wypożyczyć na okres ferii letnich maksymalnie 4 książki. Zasada ta nie dotyczy uczniów, którzy w danym roku szkolnym zostaną absolwentami szkoły.

 2. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są co najmniej na dwa dni przed terminem opuszczenia szkoły, w tym również rozwiązania umowy o pracę do zwrotu książek i materiałów audiowizualnych wypożyczonych z biblioteki i uzyskania od bibliotekarza zaświadczenia potwierdzającego zwrot oraz przedstawienia go w sekretariacie szkoły.

 3. Dyrektor szkoły oraz nauczyciele – bibliotekarze tworzą warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:

  1. zapewnia się możliwość podejścia czytelnika do regałów i swobodnego poruszania w pomieszczeniu biblioteki,

  2. z pomocą nauczyciela – bibliotekarza można skorzystać z urządzenia kserokopiarki i innych urządzeń będących na wyposażeniu biblioteki wyłącznie do celów szkolnych i na własny użytek,

  3. użytkownik może korzystać z czytelni zajmując miejsce przy stoliku, jednocześnie przestrzegając zapisów w regulaminie,

  4. użytkownik ma dostęp do komputerów stacjonarnych, które włącza po uzyskaniu zgody od

nauczyciela – bibliotekarza , jednocześnie przestrzegając zapisów w regulaminie.

 1. Do zakresu zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

  1. gromadzenie, opracowanie techniczne zbiorów,

  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów i pomoc w doborze książki oraz działalność informacyjna polegająca na różnych formach upowszechniania czytelnictwa,

  3. w uzgodnieniu z nauczycielami przedmiotów uzupełnianie zbiorów w pozycje niezbędne dla realizacji procesu dydaktycznego – wychowawczego,

  4. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa poprzez:

   1. rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez indywidualne rozmowy, kiermasze książki, wyjazd na targi książki, maraton czytelniczy, akcje promujące czytelnictwo, konkurs czytelniczy, wystawy okolicznościowe, aktywizowanie uczniów do pracy w Klubie Dobrej Książki i inne,

   2. kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie potrzeb kulturalno – rekreacyjnych,

   3. przysposabianie uczniów i słuchaczy do samokształcenia, przygotowanie ich do korzystania
    z różnych bibliotek,

   4. pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

   5. propagowanie wiedzy o nowościach wydawniczych,

   6. udział w realizacji zadań dydaktycznych szkoły, współpraca z wychowawcami i opiekunami klas oraz nauczycielami przedmiotów,

  5. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez: uczestnictwo uczniów w spektaklach teatralnych i filmowych, spotkania z artystami i twórcami aktywnymi w lokalnym środowisku, organizowanie zbiórek żywności, wolontariat, akcje charytatywne, zaangażowanie w lokalne przedsięwzięcia kulturalne i akcje społeczne,

  6. selekcja zbiorów,

  7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,

  8. dokonywanie scontrum zbiorów bibliotecznych.

 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w zakresie ustalonym przez Dyrektora szkoły.

 3. Pomieszczenie biblioteki składa się z dwóch części: pomieszczenia głównego zbiorów i wypożyczalnio – czytelni. Wyposażone jest w zbiory biblioteczne, odpowiednie meble, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę i pozostałe urządzenia techniczne, które zapewniają zorganizowanie nowoczesnego warsztatu biblioteczno – informacyjnego.

 4. Nauczyciele i opiekunowie współpracują z biblioteką szkolną w egzekwowaniu postanowień regulaminu biblioteki.

 5. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, słuchaczami:

  1. korzystanie z biblioteki na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych i kart czytelnika,

  2. rozwijanie swoich zainteresowań poprzez pracę w bibliotece, w tym w Klubie Dobrej Książki,

  3. korzystanie ze zbiorów, materiałów audiowizualnych i innych oraz uzyskanie informacji jest nieodpłatne,

  4. realizacja programów i projektów,

  5. przestrzeganie zasady terminowości zwrotu wypożyczonych książek i innych źródeł informacji,

  6. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz zapisów w regulaminie.

 6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:

  1. korzystanie z biblioteki na podstawie karty czytelnika,

  2. dwa razy w roku szkolnym w miesiącach luty i czerwiec nauczyciele – bibliotekarze przekazują informację o stanie czytelnictwa uczniów lub na życzenie nauczyciela,

  3. współorganizowanie imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły,

  4. realizacja programów i projektów,

  5. wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

  6. przestrzeganie zasady terminowości zwrotu wypożyczonych książek i innych źródeł informacji,

  7. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz zapisów w regulaminie.

 7. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami uczniów (prawnymi opiekunami):

  1. korzystanie z biblioteki na podstawie karty czytelnika swojego dziecka,

  2. możliwość korzystania z pomocy przy doborze książki,

  3. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

  4. informowanie rodziców o stanie czytelnictwa swojego dziecka,

  5. przestrzeganie zasady terminowości zwrotu wypożyczonych książek i innych źródeł informacji,

  6. przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz zapisów w regulaminie.

 8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami:

  1. wspólne organizowanie imprez czytelniczych,

  2. wymiana wiedzy i doświadczeń,

  3. wypożyczenia międzybiblioteczne,

  4. udział w targach i kiermaszach,

  5. udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi np. pisarzami, twórcami kultury zapraszanymi do bibliotek.

 

§ 8c.

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

1. W szkole działa świetlica dla uczniów.

2. W świetlicy szkolnej podejmuje się zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów. Jest ona podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo-wychowawczej na terenie szkoły.

3. Cele i zadania świetlicy:

3.1. zapewnienie młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej;

3.2. wspomaganie uczniów w samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, pomoc w utrwalaniu wiadomości oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką;

3.3. kształtowanie u młodzieży postawy etyczno-moralnej, praca nad rozwojem pożądanych u nich cech charakteru takich jak: pracowitość, komunikacyjność, odwaga cywilna, kultura osobista i kultura wypowiedzi, odpowiedzialność, pewność siebie, otwartość i tolerancja;

3.4. rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych oraz artystycznych;

3.5. zachęcanie i motywowanie do wartościowego spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, rekreacji i zabawy w grupie, efektywnego zarządzania własnym czasem;

3.6. angażowanie uczniów w działalność wolontaryjną i dobroczynną, wspomagającą budowanie empatycznych i humanitarnych postaw u młodzieży;

3.7. rozwijanie aktywnej postawy społecznej uczniów i ich zaangażowanie w życie szkoły oraz uczestników życia szkolnego;

3.8. rozwijanie kompetencje kluczowych uczniów, takich jak np. inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalne itd.

3.9. kształtowanie nawyków kulturalnego i odpowiedzialnego zachowania się w szkole, środowisku rodzinnym i lokalnym.

4. Organizacja pracy świetlicy:

4.1. godziny pracy ustalane są każdego roku szkolnego, z uwzględnieniem potrzeb uczniów korzystających ze świetlicy;

4.2. ze świetlicy korzystają z niej uczniowie, którzy ze względu na ograniczone możliwości dojazdu przyjeżdżają do szkoły wcześniej lub oczekują w niej po zajęciach, a także ci, którzy w harmonogramie zajęć mają godzinę wolną lub nie uczęszczają na określone zajęcia z resztą klasy.

 

§ 8d.


SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU

 1. W szkole realizowane są działania w zakresie wolontariatu.

 2. Wolontariat szkolny zakłada bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli i słuchaczy - na rzecz potrzebujących, jest elementem kształtowania u słuchaczy postaw prospołecznych.

 3. Szkolne Koło Wolontariatu działa w ramach zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania słuchaczy w szczególności w celu kształtowania ich aktywności społecznej.

 4. Inicjatorami Szkolnego Koła Wolontariatu są nauczyciele pełniący rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

 5. Członkami Szkolnego Koła Wolontariatu mogą być chętni słuchacze i nauczyciele szkoły.

 6. Szkolne Koło Wolontariatu działa w oparciu o regulamin, który określa sposób jego funkcjonowania, cele, obszary działania, prawa i obowiązki wolontariuszy.

 7. Nauczyciele pełniący rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego są jednocześnie koordynatorami działań związanych z wolontariatem

 8. Szczegóły działania koła zawiera Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu.

 

§ 8e.

MONITORING WIZYJNY

 1. System monitoringu wizyjnego umożliwia rejestrację zdarzeń wewnątrz i na zewnątrz budynku - na terenie przyległym do budynku - wejścia głównego, parkingu, siłowni zewnętrznej i szkolnego boiska zewnętrznego.

 2. Budynek szkolny jest oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem „obiekt monitorowany”.

 3. Monitoring nie obejmuje: pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, gabinetu pomocy medycznej.

 4. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Rejestracji i zapisaniu na nośnik danych w urządzeniu rejestrującym podlega tylko obraz z kamer systemu (bez dźwięku).

 5. Zapis z monitoringu przetwarza się na nośniku danych w urządzeniu rejestrującym do czasu nadpisania danych, jednak nie dłużej niż do 14 dni. Zapisu z monitoringu nie archiwizuje się.

 6. Monitoring wizyjny stanowi ochronę przed zjawiskami zagrażającymi bezpieczeństwu osób i mienia.

 7. O udostępnieniu zapisu z kamer systemu monitoringu szkolnego decyduje dyrektor szkoły lub upoważniony przez dyrektora inny pracownik szkoły, z zastrzeżeniem, że o udostępnieniu zapisu instytucjom zewnętrznym tj.: policja i sąd, decyduje każdorazowo dyrektor szkoły na pisemny wniosek instytucji.

 

§ 9.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 2. Zasady wynagradzania, warunki pracy, prawa i obowiązki pracowników szkoły określają regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania i statuty poszczególnych szkół.

 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, działalność opiekuńczą, odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów.

 4. Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określa ustawa o systemie oświaty/prawo oświatowe i ustawa Karta Nauczyciela.

 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach tego samego kierunku kształcenia mogą tworzyć zespół przedmiotowy, którego zadania określają przepisy szczegółowe w statutach szkół.

 6. Nauczyciel – bibliotekarz, pedagog szkolny i wychowawca świetlicy wspomagają nauczycieli w ich pracy pedagogicznej i wychowawczej oraz wykonują zadania w ramach przyznanych kompetencji.

 7. Nauczyciele mogą podnosić i doskonalić swoje kompetencje w różnych formach dokształcania zawodowego uzyskując wsparcie ze strony szkoły na zasadach określonych w regulaminie.

 8. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną w szkole.

 

§ 10.

 

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKOŁY

 

 1. Uczniowie szkoły i słuchacze mają prawa i obowiązki wynikające z postanowień zawartych w konstytucji RP, ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach MEN i innych aktach prawnych regulujących te kwestie.

 2. W szkole stosuje się system nagród i kar.

 3. Uczeń /słuchacz może być wyróżniony za:

  1. wyniki w nauce,

  2. wzorowe zachowanie,

  3. osiągnięcia w konkursach, turniejach wiedzy, zawodach sportowych i innych przynoszących zaszczyt szkole,

  4. 100 % frekwencję na zajęciach edukacyjnych.

 4. Uczeń /słuchacz może być wyróżniony:

  1. pochwałą dyrektora szkoły, wychowawcy lub nauczyciela,

  2. dyplomem uznania,

  3. listem gratulacyjnym skierowanym do rodziców /opiekunów prawnych,

  4. nagrodą rzeczową lub pieniężną,

  5. wycieczką sfinansowaną ze środków rady rodziców.

 5. Uczeń /słuchacz może być ukarany za:

  1. niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych,

  2. nieprzestrzeganie postanowień statutu i regulaminu szkoły,

  3. zachowanie uwłaczające sobie i innym, w tym spożywanie alkoholu i narkotyzowanie się,

  4. demoralizujący wpływ na pozostałych uczniów /słuchaczy,

  5. zagrażanie bezpieczeństwu innych osób, w tym za dystrybucję narkotyków.

 6. Uczeń/słuchacz może być ukarany:

  1. upomnieniem lub naganą wychowawcy /opiekuna klasy i dyrektora,

  2. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, pełnienia funkcji społecznych oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

  3. udzieleniem ostrzeżenia na piśmie przez radę pedagogiczną,

  4. przeniesieniem do równoległej klasy w sytuacji, gdy taka istnieje,

  5. skreśleniem z listy uczniów /słuchaczy w przypadkach określonych w statutach poszczególnych szkół z zachowaniem właściwej procedury administracyjnej,

  6. skreślony

 7. W przypadku naruszenia praw uczeń / słuchacz może wnieść do dyrektora skargę.

 8. Szczegółowe zasady oceniania uczniów/ słuchaczy zawarte są w wewnątrzszkolnym ocenianiu dla poszczególnych typów szkół.

 9. Organizacja praktycznej nauki zawodu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2:

  1. praktyczna nauka zawodu dla uczniów jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych w celu opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie,

  2. zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych oraz wymiar godzin tych zajęć określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora szkoły,

  3. Podstawą do organizowania zajęć praktycznych jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodo – wego zawarta między podmiotem przyjmującym ucznia zwanym dalej pracodawcą a uczniem zwanym dalej młodocianym pracownikiem. Umowę zawiera się na czas nieokreślony, a nauka zawodu trwa 36 miesięcy,

  4. nadzór pedagogiczny nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu sprawuje dyrektor szkoły i kiero - wnik szkolenia praktycznego,

  5. przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika kończy się egzaminem czeladniczym lub egzaminem zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie,

  6. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu uczniów Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 określa statut tej szkoły.

 10. Organizacja praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Nr 2:

10.1. praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez szkołę w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w celu opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie oraz w celu zastosowania i pogłębiania zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,

10.2. zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora szkoły,

10.3. zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych i w podmiotach po zawarciu z nimi umowy wg tygodniowego planu zajęć,

10.4. na początku roku szkolnego dyrektor szkoły wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego ustala termin odbycia przez uczniów 4 – tygodniowej praktyki zawodowej (dla uczniów klas II i III w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021) i 8 – tygodniowej dla uczniów technikum, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020, a następnie zawiera umowę z podmiotem przyjmującym uczniów,

10.5. nadzór pedagogiczny nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu sprawuje dyrektor szkoły i kierownik szkolenia praktycznego,

10.6. Szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu uczniów Technikum Nr 2 określa statut tej szkoły.

11. Sposoby wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych:

11.1. przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

11.2. występowanie z wnioskiem o stypendium Prezesa Rady Ministrów,

11.3. pozyskanie sponsora w celu zakupu książek, pomocy dydaktycznych,

11.4. stwarzanie warunków do reprezentowania szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach itp.,

11.5. promowanie utalentowanych uczniów w mediach.

12. Uczniowie Technikum Nr 2 mogą odbywać staże uczniowskie, które regulują odrębne przepisy umożliwiając zawarcie umowy o staż uczniowski pomiędzy pracodawcą przyjmującym ucznia na staż, a uczniem lub rodzicami niepełnoletniego ucznia. Zakres zagadnień realizowanych w czasie stażu jest ustalany z dyrektorem szkoły w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia (regulacja zawarta w art. 121 ust. 2 ustawy – Prawo Oświatowe) pozwala na realizację zagadnień wykraczających poza zakres praktycznej nauki zawodu.

 

§ 10a.


FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM I SŁUCHACZOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH POTRZEBNA JEST POMOC I WSPARCIE

 

 1. W szkole organizuje się i udziela uczniom/słuchaczom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi/słuchaczowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia/słuchacza oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia/słuchacza i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia/słuchacza i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

 3. Potrzeba objęcia ucznia/słuchacza pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

  1. z niepełnosprawności;

  2. z niedostosowania społecznego i zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

  3. z zaburzeń zachowania lub emocji;

  4. ze szczególnych uzdolnień;

  5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;

  6. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

  7. z choroby przewlekłej;

  8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

  9. z niepowodzeń edukacyjnych;

  10. z zaniedbań środowiskowych;

  11. z trudności adaptacyjnych.

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

 7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom/słuchaczom wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

  1. rodzicami uczniów;

  2. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną;

  3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

  4. innymi szkołami;

  5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

  1. ucznia/słuchacza;

  2. rodziców ucznia;

  3. wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem/słuchaczem;

  4. Dyrektora szkoły;

  5. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

  6. pielęgniarki szkolnej;

  7. pracownika socjalnego;

  8. asystenta rodziny;

  9. kuratora sądowego;

  10. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

10.1. zajęć rozwijających uzdolnienia;

10.2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

10.3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

10.4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

10.5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

10.6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

10.7. porad i konsultacji;

10.8. warsztatów.

 1. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie:

  1. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

  2. porad i konsultacji;

  3. warsztatów i szkoleń.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Prowadzą je wychowawcy, nauczyciele i specjaliści.

 3. Formy pomocy, o których mowa w pkt. 10 prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, określone w odrębnych przepisach.

 4. Do zadań wychowawców, nauczycieli i specjalistów w szkole należy:

  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

  2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

  3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

  4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

  5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym;

 5. Do zadań pedagoga w szkole należy:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych;

  3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do potrzeb;

  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;

  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

  7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

  8. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 6. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do potrzeb.

 7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Program (IPET) powinien powstać do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna kształcenie w szkole, lub w ciągu 30 dni od złożenia orzeczenia.

 8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

  1. rodzice ucznia;

  2. na wniosek Dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

  3. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog lub inny specjalista.

 9. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględnia ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Program określa również zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, działania wspierające rodziców ucznia oraz - w zależności od potrzeb - zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 10. Koordynatorem działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest pedagog szkolny.

 11. Procedura objęcia ucznia/słuchacza pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole oraz sposób gromadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy określają odrębne przepisy.

 

§ 10b.

 

 1. Wychowawca informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o warunkach korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

 2. Uczniowie wyłączają telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne na czas lekcji i przechowują je w torbie, plecaku itp.

 3. Zabrania się korzystania, nagrywania, filmowania i fotografowania sytuacji szkolnych w czasie lekcji. Na przerwach międzylekcyjnych i w czasie wolnym ucznia nie ma zakazu użytkowania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych z wyjątkiem e- papierosa.

 4. W przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie lekcji, nauczyciel nakazuje wyłączenie urządzenia, a następnie odbiera je.

 5. Odebrany telefon lub inne urządzenie nauczyciel przekazuje osobiście do depozytu w sekretariacie szkoły lub gabinecie Dyrektora albo za pośrednictwem wychowawcy klasy.

 6. Wychowawca powiadamia telefonicznie o zaistniałym fakcie rodzica ucznia (opiekuna prawnego) i zobowiązuje go do osobistego odebrania zdeponowanego telefonu czy urządzenia.

 7. W przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego, nauczyciel informuje o tym fakcie wychowawcę klasy lub gdy jest on nieobecny pedagoga szkolnego.

 8. Wychowawca lub pedagog szkolny mają obowiązek poinformować telefonicznie o tym fakcie rodzica ucznia (prawnego opiekuna) i wspólnie ustalić zasady oddziaływania wychowawczego w sytuacji jej powtórzenia.

 9. Wychowawca i Dyrektor szkoły udzielają uczniowi karę zgodnie z zapisami w statucie szkoły za korzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji.

 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie telefonów lub innych urządzeń elektronicznych.

 

§ 11.

 

ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY skreślony

 

§ 12.

 

 1. Ocenianie wyników w nauce, klasyfikowanie i promowanie określa „ Wewnątrzszkolne ocenianie” zawarte w statutach poszczególnych szkół.

 2. Zasady oceniania zachowania uczniów zawiera „Wewnątrzszkolne ocenianie”.

 3. Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) muszą być zapoznani z zasadami oceniania w szkole.

 4. Absolwenci Technikum Nr 2 i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w trybie i terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

 5. Uczniowie Technikum Nr 2 mogą przystąpić w szkole do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej w terminie ustalonym przez dyrektora CKE oraz w części praktycznej w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 6. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 kształcący się w zawodach nie rzemieślniczych np: sprzedawca i kucharz, mogą przystąpić w szkole do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w części pisemnej w terminie ustalonym przez dyrektora CKE oraz w części praktycznej w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 7. Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia Nr 2 kształcący się w zawodach rzemieślniczych mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego po zakończeniu nauki w szkole i cyklu kształcenia praktycznego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

§ 12a.

 

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 1. Ceremoniał szkolny stanowi integralną część tradycji uroczystości szkolnych oraz szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego. Ceremoniał reguluje sposób organizacji uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

 2. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, organizowanych według kalendarza uroczystości szkolnych. Zobowiązani są do podkreślenia uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych.

 3. Sztandar i ceremoniał jest wspólny dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2.

 4. Do symboli szkolnych należą:

  1. sztandar szkoły – który składa się z kwadratowego płatu tkaniny obszytego złotą frędzlą. Prawa strona, z umieszczonym na niej godłem państwowym, jest w barwach narodowych, na lewej stronie płata na szarym tle widnieje napis z nazwą i imieniem szkoły,

  2. logo szkoły – jest znakiem rozpoznawczym szkoły, należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły.

5. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

5.1. Uroczystości szkolne z udziałem sztandaru to:

5.1.1 dzień rozpoczęcia roku szkolnego,

5.1.2. dzień zakończenia roku szkolnego,

5.1.3. pożegnanie absolwentów,

5.1.4. Dzień Edukacji Narodowej,

5.1.5. Rocznica Odzyskania Niepodległości,

5.2. Uroczystości środowiskowe z udziałem sztandaru:

5.2.1. Rocznica Odzyskania Niepodległości,

5.2.2. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

5.2.3. inne w miarę potrzeb.

6. Sztandarem szkoły oraz całością spraw organizacyjnych zajmują się opiekunowie pocztu wyznaczeni przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły oraz poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród uczniów szkoły. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład „rezerwowy”.

7. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

8. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

9.1. uczeń: ciemny garnitur , biała koszula i krawat,

9.2. uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (ciemny kostium), w okresie zimowym dopuszcza się ciemne spodnie.

10. Insygnia pocztu sztandarowego:

10.1. biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

10.2. białe rękawiczki.

 

§ 13.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

3. Zmian w statutach szkół dokonuje się na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

4. Statut obowiązuje od dnia uchwalenia, a jego zmiany od dnia podanego w uchwale rady

pedagogicznej.

 

 

Statut uchwalony uchwałą rady pedagogicznej w dniu 20 XII 2004 r.

Tekst jednolity po zmianach w dniu 24.X. 2019 r.

 

 

 

 

 

 


 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-03-2007
  przez: Jarosław Trzepióra
 • opublikowano:
  16-03-2007 19:29
  przez: Jarosław Trzepióra
 • zmodyfikowano:
  15-12-2019 22:47
  przez: Jarosław Trzepióra
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Kłobucku
  odwiedzin: 1499
Dane jednostki:

Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 3 Maja 33
NIP: 574-10-18-125 REGON: 007022737

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317-22-68
fax: 34 317-22-68
e-mail: zskckdlugosz@poczta.onet.pl